Najnovšie
 
 
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2013

20.1.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2013 treba podať do 31.1.2014. Od 1. januára 2013 nadobudol účinnosť zákon číslo 460/2011 Z. z.., ktorým sa zmenil zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon číslo 582/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“).

Táto novela zákona:

-          zrušila oznamovaciu povinnosť daňovníka, ak daňovník v priebehu roku nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti a to kúpou, dedením, získal darom alebo ak jeho vlastnícke právo k nehnuteľnosti zaniklo, t.j. daňovník už nemal povinnosť túto skutočnosť oznamovať správcovi dane (ktorým je obec, mesto) vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali tak, ako to bolo upravené zákonom pred touto novelou zákona,

-          zaviedla  spoločné daňové priznanie, ktoré zahŕňa daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje a daň za predajné automaty. Priznanie sa podá do 31. januára zdaňovacieho obdobia podľa stavu k 1. januáru, pričom priznanie sa zjednodušuje v tom smere, že daňovník uvádza okrem identifikačných údajov len základné údaje potrebné na vyrubenie dane, ako je výmera pozemku, zastavaná plocha stavby, počet podlaží, podlahová plocha bytu, počet psov, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov. Oproti predchádzajúcej úprave už daňovník nevypočítava sám výšku dane z nehnuteľnosti, ale túto vypočíta správca dane a jedným rozhodnutím ju vyrubí za všetky čiastkové predmety miestnych daní. Spoločné daňové priznanie k 31. 1. 2013 podá iba ten daňovník, ktorý doteraz nebol daňovníkom niektorej z uvedených daní.

...
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu PPN.sk.

Som už registrovaný na PPN.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

  • každé dva týždne dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, zaujímavé články, zodpovedané otázky k problematike nehnuteľností
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.PPN.sk
  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.PPN.sk

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

Pozor! Nájdete nielen vybrané problémy spojené s kúpou, predajom, úpravou, financovaním, nájmom a prenájmom bytových a nebytových priestorov, ale aj podrobne rozobrané nájomné a vlastnícke vzťahy a takisto tematiku ich správy.

Vždy presné a aktuálne informácie, prehľad v problematike nehnuteľností vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch. Zabezpečí Vám podrobnú orientáciu v oblasti týkajúcej sa bytových a nebytových priestorov.

PPN profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - mesačne pripravujeme viac ako 15 garantovaných článkov, ktoré Vás podrobne oboznámia so zmenami, ktoré prináša neustále sa meniaca legislatíva.

Staňte sa predplatiteľom PPN profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov k problematike nehnuteľností s garanciou aktuálnosti a správnosti.

Na PPN profi sme uverejnili články, ktoré Vás oboznámia s novou právnou úpravou.

Príspevky sa sústreďujú na objasnenie nových pojmov a zodpovedanie otázok, ktoré budú zaujímať každého hneď po nadobudnutí účinnosti zákona.