Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

182/1993 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení účinnom k 1.1.2019

182/1993 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júla 1993
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
151/1995 Z.z.
1. 8. 1995
mení, dopĺňa 32 novelizačných bodov
158/1998 Z.z.
1. 6. 1998
ruší § 31, mení, dopĺňa
173/1999 Z.z.
16. 7. 1999
mení, dopĺňa § 17 ods. 3, § 18 ods. 1, § 29
252/1999 Z.z.
11. 10. 1999
mení § 15 ods. 3
400/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení § 29, dopĺňa § 17
512/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení, dopĺňa
367/2004 Z.z.
1. 7. 2004
ruší § 16 ods. 2, mení, dopĺňa 33 novelizačných bodov
469/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení § 10, dopĺňa nový § 32b
268/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení, dopĺňa 40 novelizačných bodov
325/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 7, § 7d a § 30
595/2009 Z.z.
1. 2. 2010
mení a dopĺňa § 18
70/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa § 18
205/2014 Z.z.
1. 10. 2014
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
246/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 5 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 7, § 8a, § 32e a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 7c a poznámku pod čiarou
283/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 52 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet a rozsah úpravy
§ 1
(1) Tento zákon upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti vlastníkov týchto bytových domov, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemku.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na byty osobitného určenia1) okrem bytov stavebne určených na bývanie ťažko telesne postihnutej osoby, najmä bezbariérový byt,1a) byty v domoch osobitného určenia,2) byty v domoch určených podľa schváleného územného plánu na asanáciu a na predaj bytov v rodinných domoch,3) ktoré majú len jeden byt.
(3) Ustanovenia osobitných predpisov o podmienkach nadobúdania nehnuteľného majetku devízovými cudzozemcami nie sú týmto zákonom dotknuté.4)
§ 2
(1) Bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.
(2) Bytovým domom (ďalej len „dom”) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: