dnes je 15.7.2024

Input:

304/2017 Z.z., Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania, v znení účinnom k 1.1.2020

304/2017 Z.z.
[zrušené č. 376/2020 Z.z.]
OPATRENIE
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 5. decembra 2017,
ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
335/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení prílohy č. 1, 2 a 3
349/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení prílohy č. 1, 2 a 3
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z.z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania podľa § 3 písm. a) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 3 písm. b) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 3 písm. c) zákona vrátane príloh k žiadosti je uvedený v prílohe č. 3.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 449/2013 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 415/2015 Z.z. a opatrenia č. 344/2016 Z.z.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
 
Arpád Érsek v. r.
 
Príloha č. 1 k opatreniu č. 304/2017 Z.z.
VYSVETLIVKY
a) Vypĺňa sa, ak žiadateľovi bolo pridelené identifikačné číslo.
b) Vypĺňa sa, ak je žiadateľ registrovaný ako platiteľ DPH u správcu dane a má pridelené identifikačné číslo.
ba) Vypĺňa sa, ak má stavba údaje pridelené.
c) Vypĺňa sa, ak žiadateľ požaduje poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu kúpou podľa § 4 ods. 1 písm. d) vykonávaného zákona a nejde o obstaranie bytu na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
d) Vypĺňa sa, ak žiadateľ požaduje poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa § 10 ods. 8 vykonávaného zákona.
e) Vypĺňa sa, ak žiadateľ požaduje poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu stavebnými úpravami nájomného bytu v bytovom dome podľa § 4 ods. 1 písm. f) vykonávaného zákona.
f) Vypĺňa sa podlahová plocha bytu vypočítaná podľa § 2 ods. 1 písm. g) vykonávaného zákona so zohľadnením odchýlok uvedených v § 2 ods. 2 vykonávaného zákona.
g) Vypĺňa sa výška podielu dotácie podľa § 8 ods. 1 až 5 vykonávaného zákona. Uvedie sa podiel dotácie, ktorý možno poskytnúť v závislosti od priemernej podlahovej plochy obstarávaných nájomných bytov uvedenej v riadku 2.10. Zvýšenie alebo zníženie podielu dotácie podľa § 8 ods. 7 vykonávaného zákona sa nezohľadňuje.
h) Nehodiace sa prečiarkne.
i) Vlastné zdroje spolu sa uvádzajú vo výške rozdielu medzi oprávnenými nákladmi stavby celkom uvedenými v riadku 3.1 a sumou dotácie vypočítanou podľa § 8 vykonávaného zákona (uvedenou v riadku 3.5.) bez zohľadnenia možného zvýšenia alebo zníženia dotácie podľa § 8 ods. 7 vykonávaného zákona.
j) Uvedie sa stručný opis pri obstarávaní bytu na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 304/2017 Z.z.
VYSVETLIVKY
a) Vypĺňa sa, ak žiadateľovi bolo pridelené