dnes je 3.6.2020

Input:

Činnosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3 Činnosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová


Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (č. 182/1993 Z. z.).

Spoločenstvo:

 1. Hospodári s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru okrem úhrad za tie služby a práce, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi (ďalej len „úhrady za plnenia“).

 2. Hospodári s fondom prevádzky, údržby a opráv, ktorý sa tvorí z príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní uhrádzať finančné prostriedky do fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia.

 3. Hospodári s majetkom získaným svojou činnosťou. Do majetku spoločenstva nepatria byty a nebytové priestory v dome. Spoločenstvo nemôže nadobúdať do vlastníctva byty, nebytové priestory alebo iný nehnuteľný majetok.

 4. Môže v mene vlastníkov bytov prenajímať spoločné nebytové priestory, spoločné časti domu a zariadenia domu, príslušenstvo a priľahlý pozemok.

 5. predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä:

  1. o finančnom hospodárení domu,

  2. o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj

  3. o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu,

 6. vykonať vyúčtovanie:

  1. použitia fondu prevádzky, údržby a opráv,

  2. úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

 7. predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa domu a

 8. odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia novému správcovi.

 9. Zároveň je povinné previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na nový účet domu zriadený v banke novým správcom.

 10. predseda,

 11. rada,

 12. zhromaždenie,

 13. iný orgán, ak tak ustanoví zmluva o spoločenstve.

Spoločenstvo uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti podľa ZVBaNP, najmä:

 1. o dodávke plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,

 2. o poistení domu,

 3. o prenájme spoločných nebytových priestorov, spoločných časti domu a zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.

 4. vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva,

 5. sprostredkúvať pre iné osoby obchody, ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia.

 6. rozpočet spoločenstva na príslušný kalendárny rok,

 7. ročnú účtovnú závierku spoločenstva,

 8. výšku mesačných úhrad za plnenia,

 9. výšku mesačných platieb za správu,

 10. použitie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,

 11. výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv,

 12. vyúčtovanie úhrad za plnenia,

 13. podanie návrhu na exekučné konanie,

 14. vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15 ZVBaNP.

 15. vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločenstva,

 16. sprostredkúvať pre iné osoby obchody, ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva alebo s ním súvisia.

 17. zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok,

 18. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

 19. navrhuje odvolanie predsedu,

 20. kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov.

 21. schvaľuje zmeny zmluvy o spoločenstve, stanovy spoločenstva a zásady hospodárenia,

 22. schvaľuje rozpočet,

 23. schvaľuje ročnú účtovnú závierku a vyúčtovanie úhrad za plnenia,

 24. schvaľuje výšku mesačných úhrad za plnenia, mesačných platieb za správu a príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv,

 25. rozhoduje o použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,

 26. volí a odvoláva členov rady,

 27. volí a odvoláva predsedu,

 28. rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva,

 29. rozhoduje o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru a o vstavbe a nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov,

 30. rozhoduje o správe alebo o zmene spôsobu výkonu správy,

 31. určuje odmenu predsedovi spoločenstva a členom rady,

 32. rozhoduje o ďalších skutočnostiach, o ktorých podľa tohto zákona nerozhoduje iný orgán.

Spoločenstvo:

1. Rozhoduje o rozúčtovaní nákladov na správu domu a úhrad za plnenia na jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak to nevylučuje osobitný predpis, ktorým je napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.

Pri rozúčtovaní je spoločenstvo povinné zohľadniť mieru využívania spoločných častí a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

2. Môže vo vlastnom mene vymáhať plnenie povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa ZVBaNP.

3. Nemôže sa zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.

4. Je povinné finančné prostriedky vybrané od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo získané vlastnou činnosťou zhromažďovať len na účtoch v banke. Majiteľom účtu domu zriadeného spoločenstvom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; spoločenstvo je príslušné disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov (zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.) Ak spoločenstvo tvorí viac domov, musí viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom.

5. Môže za podmienok podľa § 14 ods. 3 ZVBaNP uzavrieť zmluvu o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, ručenie sa týka iba vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorého sa úver týka. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome ručí za záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy v pomere veľkosti spoluvlastníckeho podielu na dome vymedzeného podľa § 5 ods. 1 písm. b) ZVBaNP až do výšky ceny bytu alebo nebytového priestoru podľa znaleckého posudku.

Zodpovednosť spoločenstva vlastníkov

Spoločenstvo zodpovedá za záväzky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré vznikli pri výkone správy, až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome.

Zodpovednosť za úhradu záväzkov voči dodávateľom služieb a tovaru, ktoré obstaráva spoločenstvo v rámci zmluvy o spoločenstve, nesie vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, iba ak nie sú kryté úhradami