dnes je 12.8.2020

Input:

Daň z nehnuteľností

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.38 Daň z nehnuteľností

Ing. Peter Horniaček

Jedným zo základných práv každého občana, zaručeného Ústavou Slovenskej republiky, je vlastnícke právo, t. j. právo vlastniť hnuteľnú, nehnuteľnú, hmotnú či nehmotnú vec. Na každé právo však nadväzuje i základná povinnosť, určená právnym poriadkom Slovenskej republiky. S právom vlastniť nehnuteľnú vec je spojená povinnosť platiť z takéhoto majetku štátu daň, tzv. daň z majetku. Majetkové dane, z ktorých významné miesto má daň z nehnuteľností, sa zaviedli ešte zákonom číslo 212/1992 Zb. o sústave daní. Túto miestnu daň už od jej vzniku spravujú príslušné obecné a mestské úrady v Slovenskej republike. Počas uplatňovania majetkových daní v praxi sa až do konca roka 2004 systémovo riešili tie skutočnosti a problémy, ktoré bezprostredne nadväzovali na iné alebo nové právne predpisy a tie sa premietali do ustanovení nových hmotno-daňových právnych predpisov alebo do noviel daňových zákonov. Od roku 2004 sa kladie dôraz na posilnenie významu miestnych daní a postavenia územnej samosprávy z hľadiska jej zodpovednosti pri správe vlastných príjmov a pri poskytovaní služieb občanom, ktoré vychádza zo zámerov reformy verejnej správy, ako aj z požiadaviek fiškálnej decentralizácie zvyšujúcej osobnú zodpovednosť volených orgánov samosprávy a lepšiu mobilizáciu zdrojov. Tento zámer bol presadený v rámci realizácie daňovej reformy platnej od januára 2004, resp. januára 2005. Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach) s účinnosťou od 1. novembra 2004, ktorý ustanovil, že obec môže od 1. januára 2005 zaviesť všeobecne záväzným nariadením obce daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenie. Tieto miestne dane sú fakultatívne a ich zavedenie a vyberanie závisí od rozhodnutia príslušných miestnych samosprávnych orgánov. Obce majú zákonom stanovenú povinnosť ukladať iba miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Základné pravidlá určovania týchto daní a poplatkov je obsiahnutá v zákone číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. Podrobnejšia úprava sa však ponechala obciam a vyšším územným celkom a je obsahom všeobecne záväzných nariadení vydaných obcou alebo vyšším územným celkom. Tieto všeobecne záväzné nariadenia musia byť v súlade s týmto zákonom, nesmú mu odporovať, nakoľko pri výbere miestnych daní majú rozhodujúce postavenie. Vydávanie všeobecne záväzných nariadení upravuje ustanovenie § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia určeného zákonom a v jeho medziach, nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev (vyhláškami) a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, je obec povinná zverejniť jeho vyvesením na úradnej tabuli obci, na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Dňom zverejnenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na príslušnom obecnom úrade, môžu navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu a z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na pripomienky, ktoré nie sú zdôvodnené, obec nemusí prihliadnuť. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci, a to najmenej na 15 dní, pričom vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli je podmienkou jeho platnosti a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti.

Vydávanie všeobecných nariadení samosprávnych krajov upravuje ustanovenie § 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Zákon číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach nadobudol účinnosť od 1. novembra 2004, okrem § 106 zákona, ktorým sa zrušil zákon číslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov, zákon číslo 87/1994 Zb. o cestnej dani v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva financií slovenskej republiky číslo 58/1903 Z. z., ktorou sa vykonával zákon číslo 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie nadobudlo účinnosť dňa 1. januára 2005, t. j. týmto dňom boli tieto zákony zrušené a od 1. januára 2005 postupovali účastníci daňového konania pre daň z nehnuteľnosti podľa zákona číslo 582/2004 Z. z.

Zákon číslo 582/2004 Z. z. bol doteraz dvadsaťdvakrát novelizovaný, a to zákonmi číslo:

 • 733/2004 Z. z., 747/2004 Z. z., ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2005,

 • 171/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2005,

 • 517/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2005,

 • 120/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2007,

 • 538/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2007,

 • 460/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008,

 • 465/2007 Z. z. a 535/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2009,

 • 467/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2009,

 • 527/2010 Z. z. s účinnosťou od 29. decembra 2010 okrem ustanovenia čl. I prvého bodu, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. marca 2011,

 • 406/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2011,

 • 460/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2012 okrem čl. I bodu 65, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2012,

 • 548/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2012,

 • 68/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2012,

 • 286/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2012,

 • 343/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2013,

 • 347/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2013,

 • 484/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014,

 • 268/2014 Z. z. s účinnosťou od 15. októbra 2014,

 • 333/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2014,

 • 361/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2015,

 • 79/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016 a 1. júla 2016,

 • 243/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018

 • 292/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2018

 • 112/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2018

 • 312/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019.

 • Prvá časť upravuje, ktoré miestne dane môže obec a vyšší územný celok zaviesť všeobecne záväzným nariadením.

 • Druhá časť upravuje daň z nehnuteľností, a to zdaňovanie pozemkov, stavieb a bytov daňou z pozemkov, daňou zo stavieb a daňou z bytov, poskytnutie oslobodenia od dane, zníženie dane, vznik a zánik daňovej povinnosti.

 • Tretia časť upravuje daň za psa (pred účinnosťou tohto zákona mohla obec vyberať poplatok za psa), daň za psa platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa staršieho ako 6 mesiacov, podrobnosti vzťahujúce sa k tejto dani upravuje obec vo všeobecne záväznom nariadení.

 • štvrtej časti je upravená daň za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod., podrobnosti vzťahujúce sa k tejto dani upravuje obec vo všeobecne záväznom nariadení.

 • Piata časť obsahuje úpravu dane za ubytovanie, predmetom ktorej je odplatné prechodné ubytovanie podľa občianskeho zákonníka fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľňový dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, avšak platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

 • Šiesta časť upravuje daň za predajné automaty, predmetom ktorej sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti, pričom spôsob identifikácie predajných automatov, vyberania dane a iné náležitosti k tejto dani obec určí vo všeobecne záväznom nariadení.

 • Siedma časť obsahuje úpravu dane za nevýherné hracie prístroje, ktorá sa platí za hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, ale nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti, sú nimi elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 • Ôsma časť obsahuje úpravu dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, ktorej daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla, ktoré vojde a zdržuje sa v historickej časti mesta.

 • deviatej časti je upravená daň za jadrové zariadenie, ktorá sa platí za jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia v jadrovom reaktore na výrobu elektrickej energie. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

 • Desiata časť obsahuje úpravu vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území príslušnej obce.

 • Jedenásta časť pôvodne upravovala daň z motorových vozidiel, ktorej úprava bola zo zákona odstránená. Daň z motorových vozidiel je s účinnosťou od 1. 1. 2015 upravené priamo v samostatnom zákone č. 361/2014 a zdaňovanie motorových vozidiel vyníma z fakultatívnych miestnych daní a zavádza túto daň ako štátnu. Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a používajú sa na podnikanie.

 • Dvanástu časť tvoria spoločné ustanovenia upravujúce správu daní, podávanie daňových priznaní a vyrubenie dane.

 • Trinásta časť obsahuje prechodné a záverečné ustanovenia a zrušovacie ustanovenia zákona.

 • daň z pozemkov,

 • daň zo stavieb,

 • daň z bytov.

 • byt - miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky,

 • bytový dom – budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

 • nebytový priestor - miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu, ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu,

 • spoločné časti domu - časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,

 • spoločné zariadenia domu - zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj