dnes je 3.6.2020

Input:

Katastrálne konanie

2.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Katastrálne konanie

Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Martina Jenčová


Katastrálne konanie je upravené v ustanoveniach § 22a nasl. katastrálneho zákona (zákon č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej len „katastrálny zákon“). V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra nehnuteľností, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.

Súčasťou katastra nehnuteľností sú údaje o právach k nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, a o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov (ďalej aj „právo k nehnuteľnosti“).

Na katastrálne konanie je príslušný katastrálny odbor Okresného úradu správa katastra, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. Okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad. Okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, , jedno vyhotovenie zmluvy s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutému okresnému úradu.


Manželia uzatvorili dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorej predmetom bolo aj vysporiadanie bytu v katastrálnom území VRAKUŇA, obec: BA - m.č. Vrakuňa, a pozemku v katastrálnom území Ružomberok. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností môže byť podaný buď na Okresnom úrade v Bratislave, alebo na Okresnom úrade Ružomberok.

S účinnosťou od 01.10.2013 zák. č. 180/2013 Z.z. zrušil správu katastra, ktoré v zmysle zákona vykonávali štátnu správu na úseku katastra v príslušnomo územnom obvode okresu a ich pôsobnosť prešla na okresný úrad. Tam kde sa v tomto texte používa výraz “správa katastra,” myslí sa tým Okresný úrad, katastrálny odbor.

V katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.o správnom konaní /správny poriadok/), ak katastrálny zákon alebo iný zákon neustanovuje inak.

V rámci katastrálneho konania katastrálny zákon umožňuje zamestnancom katastrálneho úradu, katastrálnym inšpektorom a členom komisií zriadených na obnovu katastrálneho operátu v odôvodnených prípadoch v nevyhnutnej miere vstupovať na nehnuteľnosti, ktorých sa dané katastrálne konanie týka.

Práva k nehnuteľnostiam sa v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 katastrálneho zákona do katastra nehnuteľností zapisujú:

 1. vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra, čím sa rozumie úkon správy katastra; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam, o návrhu na povolenie vkladu sa rozhoduje podľa katastrálneho zákona a správneho poriadku,
 2. záznamom práv k nehnuteľnostiam do katastra, čo je úkon správy katastra nehnuteľností plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam; na vykonanie záznamu sa nevzťahuje správny poriadok;
 3. poznámkou o právach k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností. Poznámka je úkon správy katastra, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti alebo na osobu a ktorý nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam; na zápis poznámky sa nevzťahuje správny poriadok.

Podľa toho, ako sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, hovoríme, že zápisy práv k nehnuteľnostiam majú právotvorné, evidenčné alebo predbežné účinky podľa katastrálneho zákona.

V katastrálnom konaní sa práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv zapisujú do katastra vkladom, ak katastrálny zákon neustanovuje inak. Treba uviesť, že práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak katastrálny zákon neustanovuje inak. Vklad podľa ustanovenia § 28 katastrálneho zákona je možné vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do KN, a to ku dňu právoplatnosti takéhoto rozhodnutia (§ 28 ods. 3 katastrálneho zákona).


Absolútna neplatnosť právneho úkonu (negotium nullum) nastáva bez ďalšieho priamo zo zákona (ex lege) a hľadí sa naň, ako by nebol urobený; táto neplatnosť nemôže byť zhojená dodatočným schválením (retihabíciou) a nemôže konvalidovať ani dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Absolútne neplatný právny úkon nepôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 96/95).

Pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu (zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov) právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu určenému v návrhu na vklad. Návrh na vklad sa musí podať najneskôr v deň, ktorý je určený v návrhu ako deň vzniku vlastníctva.

Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode bytu a NP do vlastníctva nájomcu podľa osobitného predpisu. vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia návrhu na vklad. Osobitným predpisom, na ktorý v tomto smere odkazuje ustanovenie § 28 ods. 5 katastrálneho zákona, je § 5 a § 16 ZVBaNP. V ostatných prípadoch prevodu vlastníctva bytu alebo NP (t. j. do vlastníctva inej osoby ako nájomcu) právne účinky vkladu vznikajú ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu.

Podľa ustanovenia § 30 ods. 1 katastrálneho zákona účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti (napríklad zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, zmluva o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe, darovacia zmluva, zámenná zmluva, dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva a o jeho vyporiadaní). Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania; návrh na vklad môže byť podaný obidvoma zmluvnými stranami alebo len jednou z nich.

Správa katastra je návrhom účastníka konania viazaná. Správa katastra na návrhu na vklad vyznačí dátum a hodinu doručenia návrhu na vklad. V zmysle ustanovenia § 28 ods. 6 katastrálneho zákona každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad. Práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa správe katastra doručili zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny o vzniku, zmene alebo zániku práva k nehnuteľnosti na zápis do katastra.

Lehotu, dokedy je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, je účelné upraviť už v kúpnej zmluve, zmluve o prevode vlastníckeho práva k bytu, prípadne aj v iných zmluvách týkajúcich sa úpravy práv k nehnuteľnostiam.


V praxi sa odporúča podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností čo najskôr, aby sa v budúcnosti predišlo prípadným súdnym konaniam a zbytočným nejasnostiam a komplikáciám.

V § 30 ods. 3 KZ je ustanovené, že pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, www.katasterportal.sk. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže z evidencie. Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad má len informatívny charakter pre správu katastra a nemá vplyv na poradie zápisov podľa § 41 ods. 2 KZ.

Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje:

 1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania, ktorý je fyzickou osobou; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania, ktorý je právnickou osobou,
 2. označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
 3. označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.

Prílohami k návrhu na vklad sú:

 1. zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach,
 2. verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
 3. identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
 4. geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,
 5. dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený v prípade, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje ust. § 42 ods. 3 KZ,
 6. oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe. Ak sa doručuje návrh na vklad v elektronickej podobe, v návrhu na vklad sa oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad preukáže uvedením čísla, pod ktorým bolo prijaté; oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad nie je potrebné prikladať. V prípade, ak oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad.


Ak zmluva, ktorá je prílohou návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, obsahuje odkladaciu podmienku, v návrhu na vklad je potrebné uviesť, že odkladacia podmienka dohodnutá v zmluve bola splnená, a zároveň je potrebné túto skutočnosť aj preukázať. V prípade, ak sa odkladacia podmienka ku dňu podania návrhu na vklad ešte nesplnila, potom návrh na vklad do katastra nehnuteľností nie je odôvodnený obsahom vecnej zmluvy, dôsledkom čoho bude zamietnutie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Z § 26 ods. 2 vykonávacej vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z. z 28. októbra 2009 v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z.vyplýva, že rozhodovanie o každom návrhu na vklad je samostatným konaním o návrhu na vklad. Prílohou k návrhu na vklad môže byť len jedna zmluvná listina podľa § 8 ods. 1 písm. c) KZ, obsahom ktorej môže byť viac právnych úkonov (napr. darovacia zmluva a súčasné zriadenie vecného bremena).

Správa katastra najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti na liste vlastníctva, v pozemkovej knihe alebo v železničnej knihe; túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo právoplatným rozhodnutím, ktorým sa nevyhovuje protestu prokurátora. Plomba sa vyznačí v poradí, v akom sa správe katastra doručili návrhy na zápis do katastra.

Po podaní návrhu na vklad preskúma správa katastra zmluvu z hľadiska toho, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza, a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice (§ 46 - § 55 zákona č. 323/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov) alebo autorizovaná advokátom (podľa § 1a až § 1c zákona č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Povolenie vkladu

Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne. Vkladom sa završuje proces smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku práv k nehnuteľnosti, tak, ako to zodpovedá vôli účastníkov právneho úkonu, vyjadrenej v písomnej forme (zmluve). Dôsledkom vkladu je vstup nadobúdateľa do práv a povinnosti prevodcu (napríklad pôvodného vlastníka), resp. napríklad oprávnený z vecného bremena nadobúda oprávnenie z titulu zmluvy o zriadení vecného bremena.

Rozhodnutie správy katastra, ktorým sa vklad povoľuje, obsahuje:

·označenie správy katastra, ktorá o vklade rozhodla,

·číslo vkladu,

·označenie účastníkov konania,

·označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka,

·deň, keď správa katastra o vklade rozhodla,

·deň, keď nastali právne účinky vkladu,

·meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila,

·odtlačok okrúhlej pečiatky správy katastra.

Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nie je možné podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu správa katastra zašle účastníkom konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia.


Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nie je rozhodnutím, s ktorým by zákon spájal vznik účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Účinky vkladu podľa § 133 ods. 2 OZ spočívajú v nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, t. j. vo vecnoprávnych následkoch a nie v obligačnoprávnych následkoch (účinnosti) zmluvy, ktoré nastali platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy. (rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 124/2003).

Zamietnutie návrhu na vklad

Ak nie sú podmienky na vklad splnené, správa katastra návrh na vklad zamietne. Rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, a to na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak správa katastra podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd v správnom súdnictve

Prerušenie katastrálneho konania

V zmysle ustanovenia § 31a katastrálneho zákona katastrálne konanie o návrhu na vklad sa preruší v prípade, ak:

 1. sa začalo konanie o predbežnej otázke,
 2. nebol zaplatený správny poplatok,
 3. bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh,
 4. to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní,
 5. bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou,
 6. právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu.

Zastavenie katastrálneho konania

Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak:

 1. návrh nepodal účastník konania,
 2. účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,
 3. už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1 katastrálneho zákona,
 4. účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,
 5. v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,
 6. účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh,
 7. vo veci koná iná príslušná správa katastra.

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa vyššie uvedeného písm. d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa uvedeného písm. d) sa vyznačí v spise.

O návrhu na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností správa katastra má rozhodnúť do 30 dní odo dňa doručenia tohto návrhu na vklad (§ 32 ods. 1 katastrálneho zákona). Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, správa katastra rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.

Za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností sa platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je uvedený v prílohe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Tento správny poplatok je 66 EUR. Ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností požiada o rozhodnutie o vklade urýchlene do 15 dní, správny orgán vyberie správny poplatok vo výške 266 EUR (položka 11. sadzobníka správnych poplatkov).

Pokiaľ by sa katastrálne konanie prerušilo, táto 15 - dňová lehota prestáva plynúť dňom, keď sa rozhodnutie správy katastra o prerušení oznámilo. Uvedený príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. V prípade, ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, musí vrátiť rozdiel medzi poplatkom zaplateným za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným za návrh na začatie konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. V prípade, ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa položky 11. sadzobníka správnych poplatkov.

Záznam

Práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním, práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako aj práva k nehnuteľnostiam vyplývajúce z nájomných zmlúv, zo zmlúv o prevode správy majetku štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného celku sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín. Ak súd rozhodol o neplatnosti právneho úkonu alebo neplatnosti dobrovoľnej dražby, správa katastra vyznačí stav pred týmto právnym úkonom alebo pred dobrovoľnou dražbou; to platí aj vtedy, ak právo k nehnuteľnosti bolo dotknuté ďalšou právnou zmenou a ak je rozhodnutie súdu záväzné pre osoby, ktorých sa táto právna zmena týka. Záznamom sa zapisuje i zmena poradia záložných práv z dohody záložných veriteľov o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na ich uspokojenie.

Podľa § 28 zákona č. 461/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 74/2011 Z. z. na vykonanie záznamu na návrh podľa § 34 ods. 1 KZ sú spôsobilé najmä:

 1. osvedčenie notára,
 2. návrh, ktorého prílohou je právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo rozsudok o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo ich overená kópia, ktorí do troch rokov po právoplatnosti uvedených rozsudkov neuzavreli dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva alebo ak v tejto lehote nepodali na súd návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva,
 3. návrh, ak ide o práva k cudzím veciam,
 4. návrh, ktorého prílohou je doklad viažuci sa k vzniku, zmene alebo zániku práva prináležiacemu osobe; ak ide o vecné právo, ktoré sa viaže na osobu,
 5. návrh, ktorého prílohou je písomné oznámenie o uplynutí času, ak ide o zánik záložného práva uplynutím času,
 6. rozsudok súdu, ak vecné bremeno zanikne z dôvodu, že vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného,
 7. listina preukazujúca správu majetku štátu,
 8. vyhlásenie manželov s ich osvedčenými podpismi, že nehnuteľnosť nadobudnutá počas trvania manželstva je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a sobášny list, ak je ako stavebník alebo vlastník evidovaný len jeden z manželov,
 9. rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla stavby,
 10. rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodársky účel alebo rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov.

Správa katastra vykoná záznam bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Náležitosti, aké má obsahovať návrh na vykonanie záznamu, sú obsiahnuté v ustanovení § 35 ods. 2 katastrálneho zákona. Správa katastra vykoná zápis do 60 dní od doručenia verejnej listiny alebo inej listiny spôsobilých na záznam, ktoré potvrdzujú alebo osvedčujú vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti.

V prípade, ak je verejná listina alebo iná listina spôsobilá na vykonanie záznamu, správa katastra vykoná záznam do katastra. Správa katastra listom oznámi tým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že vykonala zápis do katastra záznamom, a to do 15 dní odo dňa zápisu práva do katastra.


Poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti. Na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu, alebo na návrh iného oprávneného podľa osobitných predpisov správa katastra zapíše do katastra najmä poznámku o začatí konania o súdnom výkone rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi