dnes je 19.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 7 Záujemca a nájomca

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.8 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 7 Záujemca a nájomca

Mgr. Laura Fotopolusová

(1) Záujemca musí okrem iných kritérií ustanovených v tomto zákone a nariadení vlády spĺňať aj nasledovné kritériá na účely získania postavenia nájomcu

a) záujemca nie je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu,

b) záujemca nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu,

c) zdravotná poisťovňa neeviduje voči záujemcovi pohľadávky na poistnom, pohľadávky na preddavkoch na poistné alebo príslušenstvo týchto pohľadávok, ktoré vznikli podľa osobitného predpisu a sú po lehote splatnosti a

d) záujemca nie je dlžníkom evidovaným v centrálnom registri exekúcií podľa osobitného predpisu.

(2) Posúdenie splnenia kritérií záujemcom na získanie postavenia nájomcu v súlade s týmto zákonom zabezpečí agentúra alebo ňou poverená právnická