dnes je 5.7.2020

Input:

Koncepcia politiky BOZP

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1.4 Koncepcia politiky BOZP

Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.

Stiahnuť dokument


Názov firmy
(adresa, IČO)
 
 
Názov vnútropodnikovej smernice Zásady tvorby koncepcie politiky BOZP 
Prílohy  
Číslo smernice  
Rozsah platnosti  
Za správnosť smernice zodpovedá  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá  
Platnosť smernice pre obdobie  
Schválil  


Poznámka:

V tomto usmernení sú uvádzané všeobecné zásady na vypracovanie politiky BOZP u zamestnávateľa. podľa zákona č.124/2006 Z .z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného , zamestnávateľ je povinný písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania.;

Vypracovanie takejto politiky nie je záväzné zamestnávateľa , ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov a na zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1

Harmonizačný proces implementácie európskeho práva bol úspešne zavŕšený prijatím Slovenskej republiky za riadneho člena Európskej únie. Aj keď preberanie právnych noriem bude pokračovať, v súčasnosti je úlohou a záväzkom voči Európskemu spoločenstvu dôsledné uplatňovanie legislatívnych zásad a princípov v praxi.

Podpora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrana zamestnancov, ochrana spoločnosti a životného prostredia pred nepriaznivými účinkami práce je súčasťou štátnej politiky na Slovensku, rovnako ako vo všetkých krajinách sveta. Štát realizuje svoju politiku sústavou legislatívnych opatrení, ktorými usmerňuje túto oblasť a sústavou kontrolných orgánov, ktorými zabezpečuje dodržiavanie a presadzovanie ustanovených právnych opatrení. Právny a kontrolný systém by mali dopĺňať ďalšie nástroje, ktoré pomáhajú uplatňovať trvalé udržiavanie dobrej úrovne a zlepšovanie BOZP, čo si vyžaduje trvalé aktivity a podporu zo strany štátu.

Požiadavka na ustanovenie, vykonávanie a pravidelné vyhodnocovanie celkovej vnútroštátnej politiky BOZP a pracovného prostredia je deklarovaná aj v rámcovom Dohovore Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 155 z roku 1981 (ratifikovaný vyhl. č. 20/1989 Zb.), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov V celom svete prebieha zameranie sociálnej politiky na nové prístupy k bezpečnosti a zdraviu pri práci a ich presadzovaniu. Európska únia prijala ”Novú stratégiu spoločenstva v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci na roky 2001 – 2006“ s cieľom prispôsobiť sa zmenám v práci a spoločnosti. Táto stratégia, princípy a navrhované prístupy boli základom aj pre formulovanie koncepcie štátnej politiky BOZP na Slovensku.

Cieľom takejto politiky je aj ovplyvňovanie postojov zamestnancov k zdravému spôsobu života, k zvyšovaniu kultúry práce a posilňovanie zodpovednosti za vlastné zdravie. To sa premieta aj v ovplyvňovaní správania sa občanov v nepracovných aktivitách a vývoji mimopracovnej úrazovosti.

Tieto ciele a zámery na podporu oblasti BOZP sú premietnuté do Koncepcie štátnej politiky BOZP, prijatej Uznesením vlády č. 838/2002 Z. z.a Uznesením vlády č. 665/2003 Z. z.Ciele koncepcie štátnej politiky BOZP sú zamerané hlavne na:

 • trvalé zlepšovanie BOZP, pracovných podmienok, pracovného prostredia a znižovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania,

 • holistický (celostný) prístup k riešeniu problematiky bezpečnosti a zdravia pri práci, čo znamená chápanie bezpečnosti aj zdravia pri práci ako jeden celok. Táto zásada je s veľkým dôrazom presadzovaná vo všetkých koncepčných materiáloch medzinárodných organizácií (viď kap. VI). Súčasťou tohto prístupu je aj komplexný rozvoj pohody pri práci, zvyšovanie kultúry práce, posilnenie ekonomických stimulov a sociálnej zodpovednosti zamestnávateľov,

 • posudzovanie a prevenciu rizík, na zvyšovanie schopnosti rozpoznať riziká vrátane nových rizík a zvládať ich, a na progresívne opatrenia dobrej praxe,

 • vzdelávanie a podporu povedomia obyvateľstva, školskú prípravu, školenia, tréningy a motiváciu zamestnancov,

 • budovanie partnerstva medzi všetkými aktérmi, hlavne na zapájaní zamestnancov do otázok BOZP.

Bezpečné a zdravé pracovné prostredie a organizácia práce sú faktormi výkonnosti podnikov a ekonomiky celej spoločnosti. Pre systematické napredovanie, rozvoj a konkurencieschopnosť Slovenskej republiky v hospodárskej súťaži európskeho trhu bolo potrebné prispôsobiť novým trendom aj štátnu politiku v oblasti BOZP , s jednotnými a jasnými cieľmi na obdobie 5 až 10 rokov.

Dosiahnutie cieľov

Na dosiahnutie cieľov štátnej politiky BOZP je potrebné:

 • posilňovanie právnej zodpovednosti vo vzťahu k BOZP,

 • budovanie pozitívnych postojov najvyšších politických a štátnych činiteľov, zamestnávateľov, zamestnancov a celej verejnosti k problematike bezpečnosti a ochrane zdravia,

 • presadzovanie systémových riešení, plánovitosť, komplexnosť a uplatňovanie zásad dobrej praxe v riadení BOZP,

 • zabezpečenie dôslednej implementácie predpisov do každodennej praxe a dodržiavanie zásad BOZP,

 • podporovanie ekonomickej zainteresovanosti zamestnávateľov, aby sa bezpečná práca ”oplácala“,

 • presadzovanie holistického ( celostného) prístupu k riešeniu otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a uspokojivých pracovných podmienok,

 • zabezpečenie efektívnej inšpekcie práce a štátneho dozoru pri presadzovaní predpisov BOZP,

 • vybudovanie efektívneho systému výchovy a vzdelávania k BOZP,

 • podporovanie vedy a výskumu v oblasti ochrany práce,

 • zvyšovanie spoločenského uznania dobrých výsledkov v oblasti BOZP,

 • zavádzanie a podporovanie opatrení na zdokonalenie systémov riadenia BOZP a programov podpory zdravia v podnikoch,

 • rozvoj a podpora činnosti odborných poradenských a konzultačných služieb v oblasti BOZP,

 • presadzovanie spolupráce sociálnych partnerov a aktívnej účasti zamestnancov na riešení otázok BOZP,

 • presadzovanie rozvoja ľudských zdrojov v oblasti BOZP v riadiacej i výkonnej sfére,

 • podporovanie informovanosti, publicity,

 • podporovanie zahraničnej spolupráce v oblasti BOZP.

Úlohy koncepcie štátnej politiky BOZP

Politika štátu v oblasti ochrany práce musí byť orientovaná na všetky oblasti, ktoré podporujú zabezpečenie a trvalé zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uspokojivých pracovných podmienok a kultúry práce. Na realizáciu štátnej politiky BOZP boli prijaté nasledovné úlohy s konkrétnymi termínmi a zodpovednosťami príslušných rezortov:

A) Štátna politika BOZP

 1. Pravidelne prerokovávať vo vláde SR plnenie úloh Koncepcie štátnej politiky BOZP.
 2. Zefektívniť činnosť stálej tripartitnej komisie BOZP pri RHSD SR a zabezpečiť prezentáciu jej činnosti.
 3. Zabezpečiť bipartitnú spoluprácu na odvetvovej a krajskej úrovni.
 4. Zriadiť pri MPSVR SR Koordinačný výbor na koordinovanie aktivít štátnych dozorných orgánov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre prípravu zásadných materiálov a hodnotenie politiky BOZP v SR.
 5. Zabezpečiť, aby profesné a zamestnávateľské združenia vypracovali programy pre ekonomické, odborné a spoločenské stimulovanie svojich členov na zvyšovanie starostlivosti o BOZP.
 6. Zabezpečiť aktualizáciu Programu realizácie štátnej politiky BOZP – Národný program BOZP, v ktorej budú zohľadnené výsledky auditu SLIC – Európskej komisie, vykonaného v dňoch 10. – 14. 6. 2002.

B) Rozvíjanie spoločenského povedomia a motivácie k BOZP

 1. Organizovať kampane v médiách, ktoré pozitívne ovplyvnia verejnú mienku v chápaní dôležitosti bezpečného a zdravého pracovného prostredia i v potieraní nelegálnej práce, prispejú k zlepšeniu spoločenského a právneho vedomia, zdravému životnému štýlu, kultúre práce, dodržiavaniu zásad BOZP (aj v mimopracovných aktivitách), pravidiel dobrej praxe v jednotlivých oblastiach BOZP a informovanosti zamestnancov o ich nárokoch pri odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 2. V tlači a médiách zaviesť pravidelné rubriky BOZP, zverejňovať následky nedodržiavania požiadaviek BOZP, vrátane ekonomických dopadov vo vzťahu k uspokojovaniu nárokov zamestnancov a zamestnávateľov z poistných systémov upravujúcich odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 3. Propagovať vo verejnosti (ako aj pre ústavných činiteľov, KOZ SR a AZZZ SR) najnovšie informácie z oblasti BOZP a uvádzanie nových predpisov do praxe, s dôrazom na prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania, zlepšovanie pracovných podmienok a presadzovanie systémového prístupu k BOZP, podmienok vytvárajúcich pracovnú pohodu zamestnancov na pracoviskách a na zvyšovanie kultúry práce. Vydávať publikácie typu ”pravidlá dobrej praxe“,
 4. Podporovať zavádzanie systémov riadenia BOZP v podnikoch v zmysle odporúčaní MOP. Vydávať notifikované pravidlá