dnes je 15.7.2024

Input:

Nájomné

31.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.7 Nájomné

JUDr. Jana Polakovičová; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová

Dôležitou povinnosťou nájomcu bytu v zmysle ustanovenia § 685 a nasl. OZ Občianskeho zákonníka je povinnosť platiť prenajímateľovi nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu. Pri dohodovaní ceny nájomného medzi zmluvnými stranami sa vychádza z trhového nájomného. Nezaplatenie nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu zo strany nájomcu oprávňuje prenajímateľa vyvodiť voči nájomcovi zákonom stanovené alebo zmluvne dohodnuté sankcie.

Regulované nájomné

Na základe zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov bolo ukončené regulované