dnes je 31.5.2020

Input:

Organizácia riadenia BOZP

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1.2 Organizácia riadenia BOZP

Mgr. Jozef Rajzinger

PhD.

Ing. Jozef Mikula

PhD.


Stiahnuť dokument

Optimálne zaisťovanie predpokladov pre BOZP si vyžaduje aby zamestnávateľ vytvoril pre túto oblasť vhodný riadiaci systém. Systém organizácie riadenia BOZP sa musí orientovať najmä na:

 • vytvorenie odborného zázemia na vykonávanie úloh pri zaisťovaní BOZP (bezpečnostno-technickú službu a pracovnú zdravotnú službu),

 • poverenie jedného predstaviteľa manažmentu zodpovednosťou za implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému BOZP, tzv. koordinátora systému BOZP (v menších organizáciách môže túto funkciu priamo vykonávať štatutárny predstaviteľ),

 • zriadenie komisie BOZP ako poradného orgánu zamestnávateľa (u zamestnávateľov nad 100 zamestnancov) a vymenovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP

 • stanovenie konkrétnych zodpovedností a povinností všetkým vedúcim zamestnancom,

 • vytvorenie potrebných komunikačných ciest najmä na odovzdávanie informácií medzi organizačnými jednotkami.

Zodpovednosť a povinnosti vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov § 6 Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonník práce § 81, § 82, § 146, § 147), sú odvodené od ich zodpovednosti a povinností určených organizačným poriadkom podniku (resp. iného obdobného riadiaceho dokumentu) a premietnutých do pracovných náplní vedúcich zamestnancov. Organizácia riadenia BOZP je svojou štruktúrou súbežná s organizačným usporiadaním podniku a preto nie je účelné vytvárať univerzálnu (modelovú) štruktúru riadenia BOZP.

Stanovením zodpovednosti vedúcim zamestnancom nie je dotknutá tzv. objektívna zodpovednosť zamestnávateľa za BOZP.

Koordinátor systému BOZP

Zodpovednosť a povinnosti delegované štatutárnym zástupcom na predstaviteľa manažmentu povereného koordináciou systému BOZP:

 • vytvára organizačné, technické, hmotné a personálne predpoklady na zabezpečenie úloh zamestnávateľa v oblasti BOZP,

 • organizuje vypracovanie koncepcie politiky BOZP, programu jej realizácie a zodpovedá za splnenie tohto programu (program – postup tvorby a šírenia, hodnotenie plnenia cieľov, určenie miest kde je koncepcia politiky uložená a pod.),

 • zodpovedá za výkon riadenia rizík, tzn. za vypracovanie systému na zisťovanie a hodnotenie rizík (postupnosť etáp, zodpovednosť za ich výkon, predpokladané výstupy), za oboznámenie zamestnancov s výsledkami hodnotenia rizík a aktuálnymi formami ochrany pred nimi, za plánovanie a vykonávanie opatrení na odstránenie, resp. obmedzenie zistených rizík,

 • zodpovedá za vydanie vnútorných predpisov a pravidiel pre BOZP, systémových a riadiacich dokumentov pre túto oblasť (program výchovy a vzdelávania zamestnancov; postup pre prípad vzniku PÚ, CHZP, resp. inej mimoriadnej udalosti; smernice pre poskytovanie a používanie OOPP – obstarávanie, skladovanie, prideľovanie, údržba, kontrola stavu; spôsob komunikácie s orgánmi štátnej a miestnej správy, externými pohotovostnými službami apod. v prípade vzniku mimoriadnej udalosti – havárie; systém komunikácie so zainteresovanými stranami – dodávatelia, nájomníci; systém riadenia dokumentácie – uloženie, vyhľadávanie, dostupnosť; register predpisov a systém jeho aktualizácie; systém komunikácie so zamestnancami – spôsoby účasti zamestnancov na riadení BOZP),

 • zodpovedá za realizáciu systému zdravotnej starostlivosti o zamestnancov (preventívne lekárske prehliadky, zdravotný dohľad, rekondičné pobyty),

 • určuje náplň, úlohy a zodpovednosť vedúcim zamestnancom v oblasti BOZP,

 • kontroluje plnenie úloh v oblasti BOZP,

 • zodpovedá za ustanovenie komisie BOZP a menovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP (náplň činnosti, právomoci, program činnosti),

 • zodpovedá za pravidelné vykonávanie kontrol stavu BOZP

 • zodpovedá za vypracovanie harmonogramu predpísaných pravidelných prehliadok a skúšok technických zariadení,

 • zodpovedá za zaradenie prác do príslušných kategórií z hľadiska zdravotných rizík,

 • určuje okruh osôb oprávnených dať pokyn, aby sa zamestnanci podrobili vyšetreniu, či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iného omamného prostriedku,

 • uplatňuje hmotnú zodpovednosť a disciplinárne opatrenia voči zamestnancom za neplnenie povinností v oblasti BOZP,

 • prerokúva každý závažný pracovný úraz a dbá, aby boli včas vykonané opatrenia na zamedzenie opakovania sa podobných udalostí.

Vedúci organizačnej jednotky

Zodpovednosť a povinnosti vedúceho samostatného výrobného (prevádzkového) celku, oddelenia a pod. – vyšší a stredný stupeň riadenia. Povinnosti sa primerane uplatňujú s prihliadnutím na funkčný stupeň riadenia, štruktúru činnosti organizačnej jednotky a pod.:

 • zabezpečuje, aby pracovisko a zariadenia, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce zvereného úseku neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci,

 • nedostatky zistené v oblasti BOZP bezodkladne oznamuje svojmu nadriadenému ak vykonanie potrebných opatrení je nad rámec pracovných povinností,

 • vykonáva opatrenia uložené bezpečnostným technikom ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca,

 • dbá, aby zariadenia uvádzané do prevádzky zodpovedali predpisom na zaistenie BOZP a aby k nim bola dodaná príslušná dokumentácia, vrátane návodu na obsluhu, údržbu a opravy,

 • zodpovedá za vykonávanie prehliadok a skúšok zariadení v intervaloch určených osobitnými predpismi alebo orgánmi dozoru,

 • v prípade potreby zabezpečuje hodnotenie faktorov pracovného prostredia oprávnenou osobou,

 • spolupracuje pri zisťovaní nebezpečenstiev a ohrození na zverených úsekoch a zabezpečuje vykonanie opatrení na ich odstránenie, resp. obmedzenie,

 • zodpovedá za zaraďovanie zamestnancov na prácu a pracovisko so zreteľom na ich schopnosti a zdravotný stav; dbá aby zamestnanci nevykonávali práce, ktoré sú v rozpore s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP alebo s lekárskym posudkom,

 • poveruje obsluhou zariadení a vykonávaním vybraných činností len zamestnancov s požadovanou odbornou a zdravotnou spôsobilosťou,

 • zodpovedá za vysielanie zamestnancov na preventívne lekárske prehliadky a školenia BOZP v stanovených termínoch a za vedenie evidencie o nich,

 • zodpovedá za primerané vybavenie pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, pracovným odevom a obuvou, ako aj umývacími, čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami,

 • zodpovedá za dodržiavanie režimu práce určeného pre pracovníkov úseku,

 • vydáva pokyny na zaistenie BOZP pracovníkom svojho úseku,

 • kontroluje dodržiavanie predpisov o BOZP a používanie bezpečných pracovných postupov a pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov podriadenými zamestnancami,