dnes je 5.7.2020

Input:

Organizácia riadenia BOZP

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1.2 Organizácia riadenia BOZP

Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef  Mikula, PhD.

Optimálne zaisťovanie predpokladov pre BOZP si vyžaduje aby zamestnávateľ vytvoril pre túto oblasť vhodný riadiaci systém. Systém organizácie riadenia BOZP sa musí orientovať najmä na:

 • vytvorenie odborného zázemia na vykonávanie úloh pri zaisťovaní BOZP (bezpečnostno-technickú službu a pracovnú zdravotnú službu),

 • poverenie jedného predstaviteľa manažmentu zodpovednosťou za implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému BOZP, tzv. koordinátora systému BOZP (v menších organizáciách môže túto funkciu priamo vykonávať štatutárny predstaviteľ),

 • zriadenie komisie BOZP ako poradného orgánu zamestnávateľa (u zamestnávateľov nad 100 zamestnancov) a vymenovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP

 • stanovenie konkrétnych zodpovedností a povinností všetkým vedúcim zamestnancom,

 • vytvorenie potrebných komunikačných ciest najmä na odovzdávanie informácií medzi organizačnými jednotkami.

Zodpovednosť a povinnosti vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonník práce § 81, § 82, § 146, § 147), sú odvodené od ich zodpovednosti a povinností určených organizačným poriadkom podniku (resp. iného obdobného riadiaceho dokumentu) a premietnutých do pracovných náplní vedúcich zamestnancov. Organizácia riadenia BOZP je svojou štruktúrou súbežná s organizačným usporiadaním podniku a preto nie je účelné vytvárať univerzálnu (modelovú) štruktúru riadenia BOZP.

Stanovením zodpovednosti vedúcim zamestnancom nie je dotknutá tzv. objektívna zodpovednosť zamestnávateľa za BOZP.

Koordinátor systému BOZP

Zodpovednosť a povinnosti delegované štatutárnym zástupcom na predstaviteľa manažmentu povereného koordináciou systému BOZP:

 • vytvára organizačné, technické, hmotné a personálne predpoklady na zabezpečenie úloh zamestnávateľa v oblasti BOZP,

 • organizuje vypracovanie koncepcie politiky BOZP, programu jej realizácie a zodpovedá za splnenie tohto programu (program – postup tvorby a šírenia, hodnotenie plnenia cieľov, určenie miest kde je koncepcia politiky uložená a pod.),

 • zodpovedá za výkon riadenia rizík, tzn. za vypracovanie systému na zisťovanie a hodnotenie rizík (postupnosť etáp, zodpovednosť za ich výkon, predpokladané výstupy), za oboznámenie zamestnancov s výsledkami hodnotenia rizík a aktuálnymi formami ochrany pred nimi, za plánovanie a vykonávanie opatrení na odstránenie, resp. obmedzenie zistených rizík,

 • zodpovedá za vydanie vnútorných predpisov a pravidiel pre BOZP, systémových a riadiacich dokumentov pre túto oblasť (program výchovy a vzdelávania zamestnancov; postup pre prípad vzniku PÚ, CHZP, resp. inej mimoriadnej udalosti; smernice pre poskytovanie a používanie OOPP – obstarávanie, skladovanie, prideľovanie, údržba, kontrola stavu; spôsob komunikácie s orgánmi štátnej a miestnej správy, externými pohotovostnými službami apod. v prípade vzniku mimoriadnej udalosti – havárie; systém komunikácie so zainteresovanými stranami – dodávatelia, nájomníci; systém riadenia dokumentácie – uloženie, vyhľadávanie, dostupnosť; register predpisov a systém jeho aktualizácie; systém komunikácie so zamestnancami – spôsoby účasti zamestnancov na riadení BOZP),

 • zodpovedá za realizáciu systému zdravotnej starostlivosti o zamestnancov (preventívne lekárske prehliadky, zdravotný dohľad, rekondičné pobyty),

 • určuje náplň, úlohy a zodpovednosť vedúcim zamestnancom v oblasti BOZP,

 • kontroluje plnenie úloh v oblasti BOZP,

 • zodpovedá za ustanovenie komisie BOZP a menovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP (náplň činnosti, právomoci, program činnosti),

 • zodpovedá za pravidelné vykonávanie kontrol stavu BOZP

 • zodpovedá za vypracovanie harmonogramu predpísaných pravidelných prehliadok a skúšok technických zariadení,

 • zodpovedá za zaradenie prác do príslušných kategórií z hľadiska zdravotných rizík,

 • určuje okruh osôb oprávnených dať pokyn, aby sa zamestnanci podrobili vyšetreniu, či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iného omamného prostriedku,

 • uplatňuje hmotnú zodpovednosť a disciplinárne opatrenia voči zamestnancom za neplnenie povinností v oblasti BOZP,

 • prerokúva každý závažný pracovný úraz a dbá, aby boli včas vykonané opatrenia na zamedzenie opakovania sa podobných udalostí.

Vedúci organizačnej jednotky

Zodpovednosť a povinnosti vedúceho samostatného výrobného (prevádzkového) celku, oddelenia a pod. – vyšší a stredný stupeň riadenia. Povinnosti sa primerane uplatňujú s prihliadnutím na funkčný stupeň riadenia, štruktúru činnosti organizačnej jednotky a pod.:

 • zabezpečuje, aby pracovisko a zariadenia, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce zvereného úseku neohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci,

 • nedostatky zistené v oblasti BOZP bezodkladne oznamuje svojmu nadriadenému ak vykonanie potrebných opatrení je nad rámec pracovných povinností,

 • vykonáva opatrenia uložené bezpečnostným technikom ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca,

 • dbá, aby zariadenia uvádzané do prevádzky zodpovedali predpisom na zaistenie BOZP a aby k nim bola dodaná príslušná dokumentácia, vrátane návodu na obsluhu, údržbu a opravy,

 • zodpovedá za vykonávanie prehliadok a skúšok zariadení v intervaloch určených osobitnými predpismi alebo orgánmi dozoru,

 • v prípade potreby zabezpečuje hodnotenie faktorov pracovného prostredia oprávnenou osobou,

 • spolupracuje pri zisťovaní nebezpečenstiev a ohrození na zverených úsekoch a zabezpečuje vykonanie opatrení na ich odstránenie, resp. obmedzenie,

 • zodpovedá za zaraďovanie zamestnancov na prácu a pracovisko so zreteľom na ich schopnosti a zdravotný stav; dbá aby zamestnanci nevykonávali práce, ktoré sú v rozpore s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP alebo s lekárskym posudkom,

 • poveruje obsluhou zariadení a vykonávaním vybraných činností len zamestnancov s požadovanou odbornou a zdravotnou spôsobilosťou,

 • zodpovedá za vysielanie zamestnancov na preventívne lekárske prehliadky a školenia BOZP v stanovených termínoch a za vedenie evidencie o nich,

 • zodpovedá za primerané vybavenie pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, pracovným odevom a obuvou, ako aj umývacími, čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami,

 • zodpovedá za dodržiavanie režimu práce určeného pre pracovníkov úseku,

 • vydáva pokyny na zaistenie BOZP pracovníkom svojho úseku,

 • kontroluje dodržiavanie predpisov o BOZP a používanie bezpečných pracovných postupov a pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov