dnes je 30.9.2020

Input:

Poverenie vstupným školením

15.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.9 Poverenie vstupným školením

Mgr. Jozef Rajzinger

PhD.

Ing. Jozef Mikula

PhD.


Stiahnuť dokument

Poverenie vstupným školením

Meno a priezvisko:

............................................................................................

Dátum narodenia:

............................................................................................

Týmto Vás poverujem v zmysle Zákonníka práce a Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v našej spoločnosti ako

osobu zodpovednú

za oboznamovanie zamestnancov pri ich prijatí do zamestnania

Vaše povinnosti sú uvedené na druhej strane tohto poverenia.

V ........................ dňa ........................

...............................................................................................

štatutárny zástupca

Podľa Zákonníku práce:

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s vnútorným poriadkom a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, a s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania.

Tiež aj pri uzatvorení dohôd podľa § 223 Zákonníku práce je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Podľa Zákona o BOZP:

Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť pri jeho prijatí do zamestnania

  • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,

  • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,

  • so