dnes je 25.6.2021

Input:

Právna úprava katastrálneho konania

22.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7 Katastrálne konanie

7.7.1 Právna úprava katastrálneho konania

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Zákon č. 304/2009 Z. z. a zákon č. 103/2010 Z. z., ktorými sa novelizoval zákon č. 162/1995 Z. z. (katastrálny zákon), priniesol pre zástupcov praxe viaceré zmeny v katastrálnom konaní. Ďalšie novely sa uskutočnili zákonom č. 125/2015 Z. z. a zákonom č. 212/2018 Z. z.

§ 1 zákona č. 162/1995 Z. z. sa spresnila definícia katastra nehnuteľností, ktorým je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj práva zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších celkov. Dôležité je, že sa zapisujú aj údaje o nájomných právach k pozemkom štátu (obcí, VÚC) pri zmluvách o nájme, ak trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov.

Pôvodný vykonávací predpis ku katastrálnemu zákonu vyhláška č. 79/1996 Z. z. bola zrušená a nahradená vyhláškou č. 461/2009 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od 1. 12. 2009. Vykonávacia vyhláška bola doplnená vyhláškou č. 74/2011 Z. z. V tejto vyhláške sa riešia technické otázky potrebné na zameranie parciel. Dôležité doplnenie je v § 45 ods. 2 zákona č. 461/2009 Z. z., kde sa charakterizuje použitie geometrického plánu ako podkladu na právne úkony, ak údaje doterajšieho jeho stavu sú zhodné s platnými údajmi katastra. Pri zmene údajov v katastrálnom operáte po úradnom overení geometrického plánu, ktoré si nevyžadujú úpravu údajov o parcelách, ktoré sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny, pri zápise sa zostaví doterajší stav a nový stav pre parcely, ktoré nie sú predmetom zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny.

Katastrálne konanie predstavuje dôležitý prvok v procese uzavierania kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Navrhovateľ nadobúda zápisom vkladu vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Povolenie zápisu vkladu vlastníckeho práva na základe uzavretej kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti znamená vznik zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti.

Zápis vkladu vlastníckeho práva na základe prevodu nehnuteľnosti sa okrem kúpnej zmluvy vzťahuje na darovaciu zmluvu, zámennú zmluvu, zmluvu o prevode podniku alebo jeho časti, dohodu o usporiadaní BSM, dohodu o zrušení a usporiadaní podielového spoluvlastníctva, zmluvu o prevode vlastníctva k bytu alebo nebytovému priestoru podľa zákona o vlastníctve bytov.

Údaje katastra nehnuteľnosti

Zapísané údaje v katastri nehnuteľností sú dôvodom nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Zapísané údaje v katastri sú hodnoverné a vychádza sa z nich pri zisťovaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Tretie osoby však majú právo vyvrátiť zapísané údaje a preukázať opak skutočnosti, ktorá je zapísaná. Údaje katastra, ktorých hodnovernosť bola vyvrátená, sa zakazuje používať. V prípade vzniku rozporu o existencii vlastníckeho práva zapísaného v katastri, ktoré je sporné, je každá strana oprávnená podať žalobu o určenie vlastníckeho podľa § 137 CSP. Predpokladom úspešného podania žaloby je preukázanie naliehavého právneho záujmu na určenie vlastníckeho práva.

Predmet evidencie katastra

V katastri sa podľa § 6 KZ zákona evidujú:

a. katastrálne územia,

b. pozemky, ktoré sú vymedzené

1. vlastníckou hranicou,

2. vlastníckou hranicou a sú zlúčené do väčších celkov,

3. hranicou držby,

4. hranicou druhu pozemkov,

5. rozhraním spôsobu využívania,

6. hranicou katastrálneho územia,

7. hranicou zastavaného územia obce,

c. stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré sú:

1. označené súpisným číslom,

2. nie sú označené súpisným číslom,

3. sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim,

4. sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom,

5. sú nadzemnými stavbami, a to prienikom ich vonkajšieho obvodu so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch,

d. byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory v súvislosti so vznikom zmenou alebo zánikom práva k nim,

e. chránené časti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky,

f. práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri, práva k stavbám, bytom a nebytovým priestorom na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe domu, ako aj iné skutočnosti súvisiace s právami k nehnuteľnostiam, a to najmä vyhlásenie konkurzu voči vlastníkovi nehnuteľnosti, začatie konania o výkon rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, začatie vyvlastňovacieho konania a začatie exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Informácie z katastra nehnuteľností

Novela katastrálneho zákona zaviedla poskytovanie informatívnych údajov o zápisoch na katastrálnom portáli na internete. Sprístupnili a rozšírili sa možnosti informovania verejnosti o zápisoch v katastri nehnuteľností. Z uvedených dôvodov umožnenia prístupu na katastrálny portál katastra prestalo mať význam vydávanie informatívnych listov vlastníctva.

Novelou v roku 2018 sa upravila verejnosť katastrálneho operátu. Každý má právo nahliadať do neho a žiadať o výpisy z neho. Zabezpečuje sa ochrana osobných údajov týkajúca sa rodného čísla.

Verejnosť zbierky listín je však obmedzená. Môže do nej nahliadať vlastník alebo iná oprávnená osoba. Nahliadnutie sa umožňuje ich právnym predchodcom, právnym nástupcom, osobám vykonávajúcim geodetickú a kartografickú činnosť, znalcovi z oboru geodézie a kartografie, súdu, prokuratúre, policajnému zboru, notárovi, súdnym exekútorom, daňovému úradu, zástupcom SIS a Vojenského spravodajstva.

Novo sa zavádza aj evidencia cien nehnuteľností do obsahu katastra.

Pri zmene údajov zapísaného vlastníka (sobáš, zmena mena, zmena bydliska) sa zjednodušuje zápis zmenených údajov, ak nemá vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti, že na zápis zmeny postačuje predloženie dokladu totožnosti.

Zápis práv k nehnuteľnosti do katastra (§ 4 zákona č. 162/1995 Z. z.)

V zákone sa upravuje postavenie novo označených orgánov, ktorými sú namiesto Správy katastra nový úrad, ktorý bude poverený agendou katastrálneho konania, a to Okresný úrad, katastrálny odbor. Ústredným orgánom je úrad, ktorým je Stredisko geodézie, kartografie a katastra.

Práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv sa zapisujú do katastra:

a. vkladom práv k nehnuteľnostiam,

b. záznamom práv k nehnuteľnostiam,

c. poznámkou o právach k nehnuteľnostiam.

Vklad ako vznik práva k nehnuteľnostiam zo zmluvy

Vklad je charakterizovaný ako úkon Okresného úradu, katastrálneho odboru; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.

Všetky práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli z uzavretých zmlúv sa do katastra zapisujú vkladom. Kúpna zmluva ako titul nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa vždy medzi kupujúcim a predávajúcim bude spravovať podľa Občianskeho zákonníka, lebo kúpna zmluva podľa § 409 ObchZ upravuje len vzťahy medzi podnikateľmi, ak ide o prevod vlastníctva hnuteľnej veci.

Predaj nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti sa však vždy spravuje podľa § 476 a nasl. ObchZ. Ide o tzv. absolútny obchod, ktorý sa z hľadiska účastníkov zmluvy vzťahuje aj na fyzické osoby nepodnikateľov.

Vždy podľa ustanovení Obchodného zákonníka sa bude postupovať pri kapitálových obchodných spoločnostiach a družstve, ak spoločníci alebo členovia družstva plnia svoju vkladovú povinnosť vložením nepeňažného vkladu do imania. V takomto prípade síce spoločník alebo člen pred založením spoločnosti vloží nepeňažný vklad, ale spoločnosť sa stane jeho vlastníkom až po jej vzniku, zápisom vkladu do katastra nehnuteľností.

Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Návrh na začatie konania o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

Návrh na začatie konania o povolení zápisu vkladu do katastra nehnuteľností podáva účastník konania. Podľa novej právnej úpravy sa zúžil okruh náležitostí, ktoré má obsahovať a znížil sa aj počet vyhotovení zmlúv, ktoré sa k návrhu prikladajú. Údaje z predchádzajúcej právnej úpravy list vlastníctva, parcelné číslo pozemku a druh pozemku sa už nemusia uvádzať v návrhu, ale príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor bude vychádzať z týchto údajov uvedených v zmluve, na základe ktorej dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Návrh sa vždy musí podať v písomnej forme a musí obsahovať návrh na začatie konania na povolenie vkladu musí podľa § 30 ods. 4 zákona č. 162/1995 Z. z.obsahovať:

a. pri fyzickej osobe meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu pri právnickej osobe - obchodné meno s uvedením právnej formy (názov) a sídlo,

b. označenie Okresného úradu, katastrálneho odboru, ktorá má rozhodnúť o návrhu a ktorej je adresovaný,

c. označenie právneho úkonu alebo úkonov, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti,

d. pri nehnuteľnosti, ktorá je predmetom prevodu majetku štátu podľa zákona č. 92/1991 Zb. sa musí určiť deň, ku ktorému majú vzniknúť účinky vkladu do katastra.

Prílohy k návrhu

K návrhu sa prikladajú nasledovné prílohy:

- zmluva v dvoch vyhotoveniach. Zmluva môže obsahovať aj viac právnych úkonov.

Novo sa upravuje postup Okresného úradu, katastrálneho odboru pri zápise práv k nehnuteľnostiam, ak sa tieto nachádzajú vo viacerých územných obvodoch. V takomto prípade je daná príslušnosť Okresného úradu, katastrálneho odboru, na ktorú bol podaný návrh na vklad. Navrhovateľ však musí k návrhu pripojiť okrem dvoch vyhotovení listiny na konajúci kataster aj taký počet vyhotovení zmlúv, ktorý zodpovedá ostatným Okresným úradom, katastrálnym odborom v obvode, ktorých sa nachádzajú nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vkladu. Na zabezpečenie zápisu práv Okresný úrad, katastrálny odbor, ktorý rozhodol o povolení vkladu, zašle jedno vyhotovenie zmluvy s vyznačením rozhodnutia Okresnému úradu, katastrálnemu odboru, v ktorej sa dotknutá nehnuteľnosť nachádza ako zapísaná vo viacerých územných obvodoch. Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, ak bolo elektronicky zaslané, sa k návrhu prikladá v písomnej forme (§ 30 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z.). Predmetom návrhu však nemôže byť viac zmlúv, aj keď sa týkajú tej istej nehnuteľnosti.

K návrhu sa oproti predchádzajúcej právnej úprave už nemusí prikladať ocenenie nehnuteľnosti znaleckým posudkom. Právnické osoby nemusia k návrhu prikladať výpis z obchodného registra alebo iného registra preukazujúceho ich identifikáciu.

V prípade, že k právnemu úkonu, na základe ktorého má dôjsť k vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva, nie je založený list vlastníctva, musí navrhovateľ doložiť listinu, z ktorej vyplýva vlastnícke právo k nehnuteľnosti a identifikáciu parciel, ak ide o právo zapísané v pozemkovej knihe. Pri zlučovaní alebo rozdeľovaní parciel sa prikladá aj geometrický plán, ktorý však bude spravidla tvoriť súčasť uzavretej zmluvy a nemusí sa prikladať osobitnou listinou.

Pri zriadení vecného bremena sa geometrický plán nemusí prikladať, ak sa zriaďuje na celý pozemok alebo sa zriaďuje na spoluvlastnícky podiel konkrétnej osoby.

§ 30 ods. 2 KZ katastrálneho zákona sa navrhovateľovi umožňuje pred podaním návrhu na vklad podať oznámenie o zamýšľanom vklade na tlačive v elektronickej podobe. Oznámenie navrhovateľ pošle elektronicky na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. Okresný úrad, katastrálny odbor, oznámenie uverejní na internetovej stránke úradu. Navrhovateľ je povinný do 90 dní od doručenia oznámenia podať návrh na vklad, lebo po uplynutí tejto lehoty bude obsah oznámenia vymazaný, ak sa návrh nepodal. Okresný úrad, katastrálny odbor, je viazaný návrhom účastníka konania a môže konať len v rozsahu podaného návrhu na povolenie zápisu vkladu nehnuteľnosti.

Okresný úrad, katastrálny odbor, rozhoduje o povolení návrhu zápis na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do tridsať dní od doručenia návrhu. Na požiadanie navrhovateľa môže rozhodnúť v zrýchlenom konaní do 15 dní od doručenia návrhu. O elektronickom podaní rozhoduje Okresný úrad do 20 dní od jeho doručenia.

Oproti doterajšiemu zneniu zákona sa od 1. októbra 2018 skracujú niektoré lehoty v katastrálnom konaní. V konaní o výmaz záložného práva z katastra sa doterajšia lehota 60 dní skracuje na 5 pracovných dní.

Pochybnosti o predmete evidencie v katastri nehnuteľností

Novo sa upravuje postup orgánov v katastrálnom konaní, ak Okresnému úradu vzniknú pochybnosti o predmete evidencie a jeho správnosti v súvislosti s konaním o návrhu na povolenie vkladu do katastra nehnuteľností. V takomto prípade bola v zákone č. 212/2018 Z. z. zakotvená nová kompetencia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR rozhodovať na centrálnej úrovni o pochybnostiach o predmete evidencie zapísanej v katastri (v zákone sa používa skratka úrad). Na toto konanie sa nevzťahuje správny poriadok upravujúci správne konanie. V prípade vzniku pochybností o správnosti evidencie v katastri nehnuteľností Okresný úrad oznámi účastníkovi konania o návrhu na vklad alebo v prospech ktorého sa má vykonať zápis do katastra nehnuteľností, že predloží Úradu na rozhodnutie, či ide o predmet evidencie v katastri. Úrad rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti Okresného úradu. Rozhodnutie, či ide o predmet evidovaný v katastri Úrad oznámi Okresnému úradu, ktorý ho o to požiadal do 5 dní odo dňa jeho vydania. Úrad zároveň rozhodnutie zverejní na svojom webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli.

Úradné osvedčenie podpisu

Podpis účastníka na návrhu vkladu musí byť úradne osvedčený. Povinnosť osvedčiť podpis má prevodca na zmluve, povinný zo zriadeného predkupného práva, povinný v prípade vzniku alebo zániku vecného bremena. Osvedčené podpisy musia byť aj na dohode spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a usporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo usporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, že podpisovanie listín vykonáva tretia osoba na základe splnomocnenia na ich zastupovanie, musí byť úradne osvedčený aj ich podpis na splnomocnení.

Podpisy na uvedených listinách nemusia byť osvedčené, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond a obec alebo vyšší územný celok.

Okresný úrad, katastrálny odbor pri rozhodovaní o povolení zápisu vkladu bude skúmať, či bola zmluva, ktorá je predmetom vkladu platne uzavretá a či pri uzavretí zmluvy nedošlo k obchádzaniu zákona, prípadne, či nie je v rozpore s dobrými mravmi.

Novou právnou úpravou o autorizácii kúpnych zmlúv notármi a advokátmi sa zmenil aj postup katastra pri posudzovaní autorizovaných zmlúv. Ak bol návrh na povolenie vkladu podaný vo forme notárskej zápisnice, alebo na základe advokátom autorizovanej zmluvy, Okresný úrad, katastrálny odbor, neskúma platnosť zmluvy, ktorá je predkladaná na zápis vkladu, ale návrh na vklad posudzuje len z hľadiska, či predmet zmluvy je v súlade s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, najmä či sú pripojené potrebné prílohy a je zaplatený správny poplatok. Správny poplatok sa už po zrušení kolkových známok platí e-kolkami, ktoré môže zaplatiť aj v systéme na platenie e-kolkov na jednotlivých súdoch.

Odchylný postup katastra pri skúmaní je podľa § 31 ods. 2 KZ zákona upravený z dôvodu vzniku zodpovednosti notára alebo advokáta najmä z hľadiska, že títo musia skúmať, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, najmä či ide o totožnú osobu, ktorá sa preukazuje dokladom o totožnosti a ostatné skutočnosti, ktoré inak musí skúmať kataster (dostatočne určitý prejav vôle, nie je obmedzená voľnosť nakladať s nehnuteľnosťou, či sa zmluva neprieči zákonu alebo dobrým mravom. Advokátovi a notárovi vzniká zodpovednosť za spôsobenú škodu. Musia preto účastníkom zmluvy preukázať rozsah poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania a jej výšku.

Účastník pri podaní návrhu na vklad do katastra môže požiadať o osobné prevzatie rozhodnutia o návrhu na povolenie vkladu. Neskôr tak už nemôže požiadať o osobné prevzatie rozhodnutia. Zmenil sa spôsob rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru o návrhu na povolenie vkladu. Na rozdiel od minulej právnej úpravy, kde sa rozhodnutie o povolení vkladu vyznačovalo na listine (kúpnej a inej zmluve), podľa novej úpravy sa o povolení vkladu vydáva rozhodnutie, ktoré sa posiela všetkým účastníkom konania osobitnou listinou.

Účastník konania nie je oprávnený podať odvolanie proti rozhodnutiu o povolení vkladu. Nevzniká mu ani právo podať návrh na obnovu konania. Nápravu nezákonného uzavretia zmluvy, ktorá bola predmetom vkladu, je možné napraviť podaním protestu prokurátora alebo žalobou o preskúmanie právoplatného rozhodnutia správneho orgánu.

§ 31a zákona č. 162/1995 Z. z. sa upravuje prerušenie konania o návrhu na vklad. Dôležitá je úprava povinnosti prerušenia konania o návrhu na povolenie vkladu, ak bolo súdom vydané predbežné opatrenie, ktorým sa účastníkovi nariadilo, aby nenakladal s nehnuteľnosťou. V minulosti sa stávalo, že účastník predbežné opatrenie nerešpektoval a uzavrel zmluvu na prevod vlastníckeho práva. Dôvodom na prerušenie konania je aj nezaplatenie správneho poplatku a výzva na odstránenie nedostatkov návrhu s uložením lehoty. Okresný úrad, katastrálny odbor môže konanie o návrhu na vklad zastaviť, ak účastník napriek výzve neodstránil chyby podania alebo nezaplatil správny poplatok. Konanie zastaví, aj keď návrh nepodal účastník, účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu, vo veci už bol návrh zamietnutý alebo účastník návrh vzal späť so súhlasom ostatných účastníkov konania.


Dôležitou zmenou pri podávaní návrhu na povolenie zápisu vkladu do katastra nehnuteľností je vynechanie trojročnej lehoty, v ktorej mal účastník konania podať návrh na zápis vkladu nehnuteľnosti zo zmluvy. Predchádzajúca právna úprava určením trojročnej lehoty na podanie návrhu na zápis vkladu viedla k tomu, že ak účastník podal návrh na zápis po uplynutí trojročnej lehoty, napriek platne uzavretej kúpnej alebo inej zmluve, sa zápis vkladu zamietol.

V tomto smere Český Ústavný súd už v roku 1996 vydal rozhodnutie IV. ÚS 201/96, podľa ktorého je možné návrh na vklad podať v časovo neobmedzenej lehote, lebo ani uplynutie lehoty (3 roky) nemôže nič meniť na viazanosti účastníkov zmluvy prejavmi ich vôle. Vynechanie trojročnej lehoty na podanie návrhu na vklad asi reagovalo na právny stav deklarovaný Ústavným súdom Českej republiky.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy po zápise vkladu vlastníckeho práva rieši aj judikát Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 11. 03. 1998 , sp. zn. 1 Odon 26/97.

Proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na povolenie zápisu vkladu, môže účastník konania podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia. Okresný úrad, katastrálny odbor môže odvolaniu vyhovieť v rámci autoremedúry. Ak odvolaniu nevyhovie, rozhoduje o ňom nadriadený úrad, ktorému Okresný úrad doručí do 30 dní od doručenia odvolania. Nadriadený úrad Okresného úradu, katastrálneho odboru, ktorý o návrhu na povolenie vkladu rozhodol, je Úrad geodézie, kartografie a katastra a tento rozhoduje o odvolaní v lehote do šiestich mesiacov od jeho doručenia.

Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam záznamom

V súvislosti s novelizáciou zákona č. 182/1993 Z. z. vykonanej zákonom č. 70/2010 Z. z. sa predmet zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu, zapisovaný byt alebo nebytový priestor zapisujú do katastra záznamom. Dôležitou zmenou pri postupe Okresného úradu, katastrálneho odboru v súvislosti s návrhom na zapísanie právnej skutočnosti záznamom je ustanovenie § 36a KZzákona. Podľa neho, ak je zapísané vlastnícke právo k nehnuteľnosti na Liste vlastníctva a na vykonanie záznamu je predložená ďalšia verejná alebo iná listina, ktorá nevychádza z údajov katastra, Okresný úrad, katastrálny odbor, nevykoná zápis záznamom. Takýto návrh vráti listom a vyzve dotknuté osoby, aby uzavreli dohodu o spornej skutočnosti alebo podali návrh na súd na určenie, či tu právo je alebo nie je k nehnuteľnosti.

Pri rozostavanej stavbe sa môže zapísať záznamom okrem stavebníka aj iná osoba ako vlastník, ak preukáže oprávnenie na zápis záznamom. Spravidla sa zapíše záznamom osoba uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, pričom sa umožňuje preukázanie opaku. Praktické je to najmä v prípade výstavby bytových domov, v ktorých objednávateľ nepredal všetky byty a nebytové priestory, takže sa ako vlastník bytov rozostavanej stavby zapisuje objednávateľ. K návrhu na záznam sa prikladá právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán a znalecký posudok o stupni rozostavanosti. Pri zápise práva k bytu alebo nebytového priestoru, ktoré vznikli na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe, sa predkladá zmluva o výstavbe s geometrickým plánom a rozhodnutím o určení súpisného čísla, pri zmluve o vstavbe alebo nadstavbe domu spolu s kolaudačným rozhodnutím sa ako vlastník zapisuje osoba uvedená v zmluve. Záznamom sa zapisuje aj zmena poradia záložných práv ako aj dohoda záložných veriteľov o poradí na ich uspokojenie. Okresný úrad, katastrálny odbor, oznámi vykonanie zápisu záznamom listom. Na vykonanie zápisu má Okresný úrad, katastrálny odbor, 60 dní a účastníkom oznámi výsledok zápisu do 15 dní od jeho zápisu.

Dôležitou zmenou upravenou zákonom č. 212/2018 Z. z. je aj úprava v § 36a zákona č. 162/1995 Z. z. (katastrálneho zákona), podľa ktorej ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísané na Liste vlastníctva a na vykonanie záznamu je predložená ďalšia verejná listina alebo iná listina, ktorá nevychádza z údajov katastra, Okresný úrad nevykoná záznam a oznámi tomu, v koho prospech právo k nehnuteľnosti svedčí podľa obsahu predloženej listiny skutočnosť nezapísania záznamu.

Zároveň Okresný úrad vyzve dotknuté osoby, aby uzavreli dohodu o predmete navrhovaného zápisu k nehnuteľnosti alebo aby podali na súd žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti.

Ak je okresnému úradu predložený návrh na vykonanie záznamu na základe práva k nehnuteľnosti určeného súdnym rozhodnutím, ktoré v dôsledku ďalšej právnej zmeny nie je záväzné pre osobu zapísanú v katastri nehnuteľností. Okresný úrad záznam nevykoná a o vydaní takéhoto súdneho rozhodnutia zapíše do katastra nehnuteľností poznámku na dobu dvoch mesiacov od jej zapísania. Okresný úrad zároveň vyzve toho, komu svedčí právo k nehnuteľnosti podľa uvedeného súdneho rozhodnutia, aby v uvedenej dvojmesačnej lehote podal na súd žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti. Po predložení dokladu o podaní žaloby Okresný úrad zapíše do poznámky údaj o začatom súdnom konaní. Tento postup platí obdobne aj na rozhodnutia, ktorým je na základe mimoriadneho opravného prostriedku alebo na základe sťažnosti prokurátora zrušené súdne rozhodnutie, na základe ktorého bol vykonaný záznam v katastri nehnuteľností.

V prípade návrhu na vykonanie záznamu za splnenia podmienky jeho podania elektronickými prostriedkami prostredníctvom formulára sa doterajšia lehota 60 dní skracuje na 30 dní.

Oprava chýb v písaní alebo počítaní

Vkladu schopná listina musí obsahovať predpísané náležitosti podľa § 42 ods. 1 a 2 zákona č. 162/1995 Z. z.. Okresný úrad, katastrálny odbor, môže listinu s chybami v písaní alebo počítaní, alebo s inými zrejmými nesprávnosťami vrátiť tomu, kto návrh podal, alebo jej vyhotoviteľovi, vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe s tým, že určí lehotu na opravu alebo doplnenie.

V prípade výskytu chýb v písaní alebo počítaní, alebo iných zrejmých nesprávností po podaní návrhu na vklad, môžu účastníci vykonať opravu chýb doložkou na zmluve alebo dodatkom k zmluve. Predpokladom je, že s vykonaním opravy súhlasia. V doložke musia uviesť nesprávny údaj, vyznačí sa správne znenie s dátumom, kedy sa vykonala oprava. Doložka sa opatrí podpisom účastníkom zmluvy a konajúceho zamestnanca Okresného úradu, katastrálneho odboru s odtlačkom okrúhlej pečiatky. Verejné listiny a iné listiny sa vracajú na opravu chýb ich