dnes je 23.10.2020

Input:

Právna úprava návrhu na odklad exekúcie

22.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.3 Právna úprava návrhu na odklad exekúcie

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová


Odklad exekúcie

V priebehu vykonávania exekúcie môže nastať situácia na strane povinného - fyzickej osoby, za ktorej by neodkladné vykonanie exekúcie mohlo mať pre osobu povinného a prípadne i osoby jemu blízke neodvratné nepriaznivé následky. Predchádzaniu takejto situácii slúži inštitút odkladu exekúcie, ktorým sa realizuje právo povinného domáhať sa časového odsunu realizácie exekúcie na neskoršie obdobie.

Podľa § 61h EP vydá exekútor upovedomenie o odklade vo vymenovaných prípadoch, ak:

  1. povinný v priebehu exekúcie zomrel,
  2. bola podaná vylučovacia žaloba alebo prebieha konanie o určení vlastníckeho práva podľa § 44 ods. 9,
  3. povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o povolenie splátok, na ktorú sa prihliada,
  4. povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky,
  5. povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že bežné výživné bude ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne,
  6. povinný, ktorý podal návrh na zastavenie exekúcie, zložil zábezpeku v hodnote vymáhaného nároku na osobitný účet exekútora zriadený na tento účel,
  7. z osobitného predpisu vyplýva, že sa exekúcia odkladá alebo že sa prerušuje,
  8. po začatí exekúcie bolo rozhodnuté o odklade vykonateľnosti exekučného titulu,
  9. súd podal Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania, pretože dospel k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych predpisov,
  10. súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo podať návrh na povolenie odkladu exekúcie svedčí aj povinnému - právnickej osobe ako poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to však iba v prípade, že by neodkladná exekúcia mohla povinnému zabrániť v poskytovaní alebo zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.

O povolení odkladu rozhoduje súdny exekútor, ktorý, ak boli splnené zákonné predpoklady, vydá upovedomenie o odklade exekúcie. Musia teda byť splnené individuálne podmienky. Naproti tomu, súd vydá exekútorovi poverenie na začatie exekúcie, keď pri preskúmavaní návrhu na vykonanie exekúcie nezistí dôvody na zamietnutie návrhu, prípadne ak neboli zistené formálne chyby v opisovaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, pre ktoré vyzve oprávneného na ich odstránenie. Poverenie pre exekútora vydá až po odstránení chýb. V praxi sa môže vyskytnúť prípad v súvislosti s rozhodcovským konaním, ak oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie, avšak povinný podá žalobu na zrušenie