dnes je 29.7.2021

Input:

Právna úprava návrhu na zastavenie exekúcie

4.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4 Právna úprava návrhu na zastavenie exekúcie

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Podľa novely Exekučného poriadku s účinnosťou môže dôjsť k zastaveniu exekúcie súdom (§ 61k EP),

  • k ukončeniu exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie a

  • k zastaveniu exekúcie exekútorom.

Súd môže exekúciu zastaviť v celom rozsahu alebo v časti, ak:

  1. po vzniku nároku nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik uplatneného nároku,
  2. exekučný titul bol zrušený (môže k tomu dôjsť napríklad v správnom konaní, kde správny orgán môže rozhodnutie, ktoré bolo exekučným titulom autoremedúrou zrušiť,
  3. je tu dôvod podľa osobitného predpisu, pre ktorý uznanie alebo výkon cudzieho exekučného titulu sú neprípustné (napríklad rozhodnutie justičného orgánu cudzieho štátu odporuje slovenskému právnemu poriadku alebo nie je zaručená vzájomnosť alebo chýba uznanie cudzieho rozhodnutia, ak sa pre jeho vymáhateľnosť v exekúcii vyžaduje),
  4. sú tu iné skutočnosti, ktoré bránia vykonateľnosti exekučného titulu (napríklad rozhodnutie rozhodcovského súdu bolo napadnuté na všeobecnom súde, ktorý povolil odklad vykonateľnosti, rozhodnutie v rozhodcovskom konaní bolo vydané vo veci, na ktoré sa nevzťahovala rozhodcovská doložka).

Podmienkou na uplatnenie uvedených dôvodov však je, že povinný v lehote 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie podá návrh na zastavenie exekúcie.

Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a povinný v ňom musí uviesť všetky skutočnosti, ktoré môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh na zastavenie exekúcie má odkladný účinok.

V prípade, že povinný podá návrh na zastavenie exekúcie po uplynutí 15 dňovej lehote, môže namietať len skutočnosti, ktoré nastali po jej uplynutí. Uvedené obmedzenie neplatí pre prípad, ak ide o také skutočnosti, ktoré nemohol bez vlastnej viny uplatniť napríklad preto, že mu nejaké rozhodnutie nebolo riadne doručené alebo nemal možnosť sa o určitej skutočnosti dozvedieť. Takýto návrh podaný po uplynutí lehoty 15 od doručenia upovedomenia dní nemá odkladný účinok.

V prípade, ak súd zistí dôvod na zastavenie exekúcie, súd exekúciu zastaví a rozhodne o trovách exekúcie a určení jej výšky, inak návrh zamietne.

Novo je upravené právo povinného voči oprávnenému v prípade, že súd zamietol návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu jeho oneskoreného podania, aj keď existoval dôvod na zastavenie exekúcie. V takomto prípade sa povinný môže domáhať vrátenia plnenia žalobou podanou voči oprávnenému z dôvodu nadobudnutia bezdôvodného obohatenia oprávneným.

Exekúcia môže byť ukončená iným spôsobom ako jej zastavením, v prípade, že povinný splnil vymáhaný nárok aj vrátane trov exekúcie, alebo exekútor vymáhaný nárok vymohol v plnom rozsahu aj s trovami. Exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie, v ktorom uvedie výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, vrátane trov konania a trov exekútora.

Exekúcia bude zastavená exekútorom, ktorý vydá upovedomenie o jej zastavení, ak:

  1. oprávnený alebo povinný zanikli bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie bolo po povinnom alebo oprávnenom zastavené z dôvodu, že nezanechali žiadny majetok alebo len majetok nepatrnej hodnoty - v prípade, ak na strane oprávneného alebo povinného došlo k zlúčeniu, splynutiu s právnym nástupníctvom k zastaveniu exekúcie nedôjde,
  2. zastavenie exekúcie navrhol oprávnený - oprávnený má dispozičné oprávnenie s návrhom a môže v ktoromkoľvek štádiu navrhnúť zastavenie