dnes je 24.1.2022

Input:

Právna úprava návrhu na zastavenie exekúcie

4.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4 Právna úprava návrhu na zastavenie exekúcie

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Podľa novely Exekučného poriadku s účinnosťou môže dôjsť k zastaveniu exekúcie súdom (§ 61k EP),

  • k ukončeniu exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie a

  • k zastaveniu exekúcie exekútorom.

Súd môže exekúciu zastaviť v celom rozsahu alebo v časti, ak:

  1. po vzniku nároku nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik uplatneného nároku,
  2. exekučný titul bol zrušený (môže k tomu dôjsť napríklad v správnom konaní, kde správny orgán môže rozhodnutie, ktoré bolo exekučným titulom autoremedúrou zrušiť,
  3. je tu dôvod podľa osobitného predpisu, pre ktorý uznanie alebo výkon cudzieho exekučného titulu sú neprípustné (napríklad rozhodnutie justičného orgánu cudzieho štátu odporuje slovenskému právnemu poriadku alebo nie je zaručená vzájomnosť alebo chýba uznanie