dnes je 24.11.2020

Input:

Právna úprava žaloby na vylúčenie veci z exekučného konania - excindačná žaloba

23.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.5 Právna úprava žaloby na vylúčenie veci z exekučného konania - excindačná žaloba

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Jenčová


exekučnom konaní môže nastať situácia, že oprávnený má exekučný titul, na základe ktorého sa domáha prostredníctvom súdneho exekútora uspokojenia svojej pohľadávky, ale tretia osoba bude namietať, že určitá časť majetku nepatrí medzi veci určené na uspokojovanie veriteľa v rámci exekučného konania.

Podľa novely Exekučného poriadku od 1. apríla 2017 je právo na vylúčenie veci z exekúcie a vylučovacia žaloba upravená v § 44 EP. V zásade platí, že ak je nejaká vec vylúčená z exekúcie a právo oprávneného k veci nepripúšťa jej exekúciu, oprávnený k veci musí podať námietku u exekútora. Oprávneným na podanie námietky je osoba, ktorá tvrdí, ale aj preukáže, že jej patrí vlastnícke alebo iné právo k dotknutej veci vylučujúce exekúciu.

V prípade, ak podá tretia osoba námietku na neprípustnosť exekúcie, súdny exekútor upovedomí oprávneného a vyzve ho, aby sa do 15 dní vyjadril, či súhlasí so zastavením exekučného konania v časti postihujúceho dotknutú vec. Ak oprávnený súhlasí s vylúčením veci z exekúcie alebo sa k výzve exekútora v určenej lehote nevyjadrí, súdny exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie týkajúcej sa dotknutej veci. Upovedomenie doručí oprávnenému v exekučnom konaní a osobe, ktorá právo nepripúšťajúce exekúciu uplatnila.

V prípade, že má povinný pohľadávku voči svojmu dlžníkovi, tento nie je oprávnený podať námietku na jej vylúčenie z exekúcie.

Ak oprávnený trvá na exekúcii postihujúcej napadnutú vec, exekútor postúpi návrh na vylúčenie veci z exekúcie súdu. Súd podľa posúdenia, koho právo na vylúčenie veci sa javí ako menej pravdepodobné, vyzve buď osobu, ktorá právo uplatnila, alebo oprávneného, aby do tridsať dní od doručenia výzvy uplatnil právo na vylúčenie veci alebo aby strpel vedenie exekúcie na vec. Na podanie žaloby o uplatnenie práva na vylúčenie veci je daná príslušnosť všeobecného súdu žalovaného podľa Civilného sporového poriadku.

V prípade, ak súd posúdi z predložených námietok, že pri rozhodnutí o vylúčení veci ide o jednoduché právne posúdenie veci, môže namiesto výzvy podľa § 44 ods. 2 EP priamo rozhodnúť. Proti takémuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie.

Ak oprávnený nepodal žalobu proti vylúčeniu veci včas alebo bola súdom zamietnutá, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie v časti týkajúcej sa dotknutej veci, ktoré doručí oprávnenému a osobe, ktorá uplatnila právo na vylúčenie veci, ku ktorej sa nepripúšťa exekúcia.

Na druhej strane, ak osoba, ktorá neuplatnila žalobu na vylúčenie veci z exekúcie včas (v súdom určenej lehote), alebo ak žaloba bola súdom zamietnutá, sa predpokladá, že vec, ktorá bola predmetom konania na jej vylúčenie z exekúcie, je predmetom exekúcie oprávnene a vedenie exekúcie na ňu je nesporné. Po právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo uplynutí lehoty na podanie žaloby podľa výzvy sa v exekúcii pokračuje.

Povinnosťou súdu je na uvedené následky v poučení osobu, ktorá právo na vylúčenie veci uplatňuje, alebo oprávneného vo výzve upozorniť.

§ 44 ods. 8 sa charakterizuje vec v širšom poňatí ako v Občianskom zákonníku, lebo vecou sa rozumie aj právo alebo iná majetková hodnota.

Súdny exekútor nie je účastníkom konania o vylúčenie veci, ale námietku tretej osoby na vylúčenie veci postupuje oprávnenému na vyjadrenie v určenej lehote, a ak oprávnený s vylúčením vecí súhlasí, exekútor v tejto časti vydá upovedomenie o zastavení exekúcie.

Ak oprávnený trvá na vylúčení veci, návrh na vylúčenie veci postupuje súdu na rozhodnutie (§ 44 EP).

Veci vylúčené z uspokojovania veriteľov v exekučnom konaní

K vylúčeniu veci z exekučného konania voči povinnému môže dôjsť na základe určitej právnej skutočnosti, pre ktorú sa nepripúšťa vedenie exekúcie na túto vec.

Pri veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže byť táto vec vylúčená z exekúcie:

  • ak ide o pohľadávku jedného z manželov, ktorí sa dohodli na zúžení bezpodielového spoluvlastníctva podľa § 143a OZbčianskeho zákonníka a pohľadávka veriteľa vznikla z užívania majetku, ktorý nepatrí do BSM,

  • ak došlo na návrh druhého manžela, ktorý nepodniká,