dnes je 5.7.2020

Input:

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné smernice

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1.1 Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné smernice

Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef  Mikula, PhD.

Pre dosiahnutie cieľov koncepcie podnikovej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, udržiavanie jej funkčného systému, by organizácie mali viesť a udržiavať, v stave zodpovedajúcom aktuálnym podmienkam, potrebné – nevyhnutné množstvo vnútropodnikových smerníc a predpisov.

Návrhy vnútorných predpisov, predkladané vydavateľstvom, majú za úlohu bližšie špecifikovať legislatívu a normy – ich plnenie tak, aby zamestnávateľom a zamestnancom pomohli uplatniť ich ustanovenia v podmienkach danej organizácie. Obsah takejto dokumentácie je preto potrebné vhodne upraviť a prispôsobiť – pri dodržaní zákonných požiadaviek, legislatívy, odporúčaní príslušných noriem, pre potreby jej riadiacich a výkonných zložiek, pri zohľadnení podmienok organizácie, ako aj vykonávanej činnosti.

Za postačujúci rozsah vnútropodnikových smerníc a predpisov pre podporu riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa dá považovať taký množstvový sortiment, ktorý rozsahom a presnosťou popisu vystihuje danú situáciu. Popisuje bezpečné využívanie technológie a práce ľudí pri jej obsluhe tak, aby sa včas dalo predísť incidentom – neželateľným udalostiam. Umožňuje monitorovanie a vyhodnocovanie reálneho stavu pre prijímanie opatrení v oblasti BOZP. Takáto dokumentácia má podporovať fungovanie efektívneho systému riadenia a dosahovanie požadovanej kvality produkcie pri dodržiavaní podmienok bezpečnej práce.

Organizácie zvyknú vydávať vnútorné predpisy aj v prípadoch, keď určitú problematiku upravuje viac predpisov a noriem. Takýto predpis, konkrétnym výkladom ( len tých častí, ktoré sa týkajú riešeného problému) a uvedením príslušnej časti legislatívy, nasmeruje užívateľa na riešenie situácie. Pri riadení tejto dokumentácie je ale potrebné mať na zreteli aktuálnosť tých predpisov, ktoré sú použité pri jej tvorbe.

Organizácia a riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si vyžaduje, aby boli dostupné zásadné informácie ktoré priebežne v náležitej miere:

 • popisujú prvky daného systému riadenia a ich vzájomné pôsobenie - interakciu;

 • dokumentujú aktivity, požiadavky v oblasti BOZP a aktuálny stav;

 • poskytujú usmernenia pre vedenie a využívanie príslušnej dokumentácie.

Požiadavka vypracovania vlastných vnútropodnikových smerníc, vychádza z ustanovení § 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa ZÁKON č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(1) Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný

 • vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 • zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,

 • určovať bezpečné pracovné postupy,

 • určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,

 • písomne vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; to sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov,

 • vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 • vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk

  1. zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
  2. spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy,
  3. zakázaných mladistvým zamestnancom,
   • viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak,

   • vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia .

   • opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov.

(2) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný

Pre spôsob realizácie vnútropodnikových smerníc je nevyhnutné uplatňovanie ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z., ZÁKONNÍKA PRÁCE v znení neskorších predpisov

Výklad niektorých pojmov podľa § 39

 1. Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.
 2. Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.

Podľa § 146Ochrana práce

 1. Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov.
 2. Zamestnávateľ, zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a odborová organizácia navzájom spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní opatrení v oblasti ochrany práce.

Podľa § 237Prerokovanie

 1. Prerokovanie je výmena názorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom.
 2. Zamestnávateľ vopred prerokuje so zástupcami zamestnancov najmä
 3. Prerokovanie sa uskutoční zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase, s primeraným obsahom, s cieľom dosiahnuť dohodu.

Na účely uvedené v odseku 2 zamestnávateľ poskytuje zástupcom zamestnancov potrebné informácie, konzultácie a doklady a v rámci svojich možností prihliada na ich stanoviská.

Dokumentácia systému BOZP je ďalej definovaná v ustanoveniach: Medzinárodnej organizácie práce na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci: ILO – OHS 2001, tiež v STN OHSAS 18001:2007 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Požiadavky a STN OHSAS 18002, Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Návod na implementáciu OHSAS 18 001:2007 .

Vnútorná dokumentácia organizácie alebo podniku by sa spravidla mala vytvárať v hierarchickej pyramídovej štruktúre:

- Príručka systému riadenia - ako najvyššia úroveň dokumentácie popisujúca fungovanie systému riadenia BOZP, jeho organizáciu a odkazy na druhú úroveň dokumentácie.

- Vnútorné smernice pre zaistenie BOZP - (smernice BOZP, metodické pokyny, technicko-organizačné smernice) - druhá (stredná) úroveň dokumentácie prezentovaná riadiacimi smernicami, ktoré priamo nadväzujú na príručku systému riadenia a definujú postup jednotlivých funkčných miest v procese riadenia a neustáleho zlepšovania systému riadenia organizácie.

- Pracovné inštrukcie - (technologické postupy, pracovné postupy ...) - tretia úroveň dokumentácie riešená formou konkrétnych pracovných inštrukcií (pracovných postupov) definovaných pre výkon činností na jednotlivých funkčných miestach, ktorých súčasťou je aj popis bezpečnej práce.

Vnútorné smernice a pracovné inštrukcie sú ale často obsiahnuté v jednom vnútornom predpise

Východiskové materiály pre tvorbu dokumentácie – vnútropodnikových smerníc BOZP sú:

- predpisy na zaistenie BOZP

- technická a technologická dokumentácia, informácie z dokumentácie strojov a zariadení,

- systémy na zber údajov a zoznam zozbieraných údajov,

- stavebná dokumentácia a projekty výrobných priestorov,

- pracovné náplne, zodpovednosť jednotlivcov a právomoci,

- informácie o pracovnom prostredí, v ktorom sa informácie a dokumentácia používa,

- možnosti a obmedzenia: pre prístup do objektov, používania komunikačných prostriedkov a pod.

- vzory pre jednotlivé vnútropodnikové smernice

Produkty procesu tvorby dokumentácie BOZP – vnútropodnikové smernice:

Základné smernice daného systému riadenia

 • politika BOZP;

 • ciele a manažérske (riadiace) programy BOZP;

 • systém riadenia dokumentácie, zásady na vypracovanie, schvaľovanie, identifikáciu;

 • vydávanie a odstraňovanie dokumentácie;

 • dokumentácia identifikácie a posúdenia rizík;

 • dokumentácia vzdelávacích aktivít;

 • príkazy a nariadenia;

 • dokumentácia pre splnenie právnych požiadaviek;

 • popis pracovnej činnosti a kompetencie;

 • technická dokumentácia strojov, zariadení a technológií;

 • dokumentácia systému kontrol a vyhodnocovania.

Smernice pre plánovanie

 • plány prehliadok a skúšok technických zariadení;

 • plány preventívnej údržby;

 • havarijné plány;

 • plány postupu pri vzniku ohrozenia;

 • plány nápravných opatrení;

 • plány kontrol.

Metodické smernice alebo usmernenia

 • metódy na identifikáciu, posudzovanie a riadenie rizík;

 • postupy na vykonávanie previerok - auditov;

 • kontrolné zoznamy pre výkon dozoru;

 • postupy a spôsoby komunikácie v systéme.

Smernice pre výchovu a vzdelávanie

 • požadovaná spôsobilosť k plneniu úloh;

 • analýzy potrieb a rozsahu školení;

 • plány vzdelávania pre jednotlivé profesie;

 • rozsah vzdelávania v organizácii;

 • záznamy zo vzdelávania a overovania vedomostí účastníkov.

Smernice pre správy z

 • kontrol a previerok - auditov;

 • vyšetrovanie pracovných úrazov a mimoriadnych udalostí;

 • prehliadky a skúšky – revízie technických zariadení;

 • výsledky posúdenia zdravotného stavu zamestnancov.

Smernice pre vedenie