dnes je 9.5.2021

Input:

Predaj nehnuteľnosti a DPH

21.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5 Predaj nehnuteľnosti a DPH

Ing. Juraj Válek, PhD.; Ing. Peter Horniaček

Na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa za nehnuteľnosť považujú pozemky a stavby alebo ich časti ako sú byty, nebytové priestory a. i. spojené so zemou pevným základom. Taktiež pozemky môžu byť stavebné, poľnohospodárska pôda, alebo lesná pôda. Predaj nehnuteľností rieši príslušný zákon z pohľadu miesta dodania, samotnej daňovej povinnosti a možnosti oslobodenia od dane.

Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru, čiže keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. V týchto prípadoch síce nedochádza k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník, ale samotné odovzdanie stavby za základe týchto zmlúv sa považuje za dodanie tovaru. Pri dodaní tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky (jedná sa o prípad finančného prenájmu – lízing), je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru (predmetu nájmu) nájomcovi. V prípade lízingu je potom základom dane celá suma, ktorú má nájomca podľa zmluvy zaplatiť prenajímateľovi, t. j. prvá zvýšená splátka, dohodnuté mesačné splátky a kúpna cena platená po ukončení nájomného vzťahu.

Zdaniteľná osoba sa stáva vtedy ak ide o opakovaný nákup a predaj nehnuteľností za účelom získania príjmov majúcich sústavnú povahu a pred predajom dotknutých nehnuteľností realizuje aktívne úkony, aké zvyčajne vykonávajú podnikateľské subjekty. Zavádza inžinierske siete na pozemkoch, ako aj využíva overené marketingové kroky, čo znamená že ide o činnosti ktoré nie sú normálne začlenené do rámca nakladania so súkromným majetkom. Takáto zdaniteľná osoba sa musí sa registrovať za platiteľa dane z pridanej hodnoty, pričom registrácia môže byť povinná, dobrovoľná, alebo zákonná. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom DPH zo zákona dňom, kedy dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo príjme platbu pred ich dodaním, ak sa má z takéhoto dodania dosiahnuť príjem 49 790 eur. Pričom sa do tohto príjmu nezahŕňa dodanie stavby, alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po 5 rokoch od 1. kolaudácie stavby alebo jej časti prípadne po 5 rokoch odo dňa 1. užívania stavby alebo jej časti. Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť, aj napriek tomu že spĺňa podmienky