Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prenájom nehnuteľnosti a DPH

25.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6 Prenájom nehnuteľnosti a DPH

Ing. Juraj Válek, PhD.; Ing. Peter Horniaček

Keď občan prenajíma alebo poskytuje podnájom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky na pokračujúcej báze na účely dosahovania opakovaného príjmu z tohto majetku stáva sa zdaniteľnou osobou a pri splnení určitých podmienok mu vznikajú povinnosti plynúce zo zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Pričom sa neprihliada na skutočnosť, či je nehnuteľnosť prenajatá slovenskej alebo zahraničnej osobe.

Ak prenajímame nehnuteľnosti môžeme sa stať zdaniteľnou osobou, a preto si musíme sledovať obrat pre účely registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty. Tak zistíme či máme povinnosť sa zaregistrovať za platiteľa dane. Ak dosiahneme obrat 49 790 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, sme povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa dane, pričom sa sleduje príjem za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak by sme dosiahli obrat 49 790 eur skôr ako za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, sme povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa už v nasledujúcom mesiaci po dosiahnutí obratu. Pričom žiadosť sa podáva do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sme dosiahli obrat. Môžeme však podať žiadosť o registráciu za platiteľa dane aj pred dosiahnutia obratu (tzv. dobrovoľná registrácia), kedy daňový úrad posúdi, či danú osobu zaregistruje.

Žiadosť o registráciu sa podáva daňovému úradu, v mieste ktorého má daná fyzická osoba trvalý pobyt. Daňový úrad zdaniteľnú osobu zaregistruje do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Ak je žiadateľ povinný zložiť zábezpeku na daň podľa § 4c ZDPH do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Žiadateľovi vydá osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Pričom dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane. Tzn., že od tohto dňa pri vykonávaní svojej ekonomickej činnosti (nájme nehnuteľnosti) postupuje podľa § 38 ods. 3 a 5 ZDPH. V tomto zmysle je nájom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: