dnes je 30.9.2020

Input:

Prenájom nehnuteľnosti a DPH

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6 Prenájom nehnuteľnosti a DPH

Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Peter Horniaček, Ing. Zuzana Sidorová, Ing. Ján Mintál

Keď občan prenajíma alebo poskytuje podnájom nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky na pokračujúcej báze, na účely dosahovania opakovaného príjmu z využívania tohto majetku sa stáva zdaniteľnou osobou a pri splnení určitých podmienok mu vznikajú povinnosti plynúce zo zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“). Neprihliada sa na skutočnosť, či je nehnuteľnosť prenajatá slovenskej alebo zahraničnej osobe.

Ak prenajíma občan nehnuteľnosť na pokračujúcej báze, stáva sa zdaniteľnou osobou, a preto si musí sledovať obrat pre účely registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty. Ak dosiahne obrat 49 790 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa dane, pričom sa sleduje hodnota dodaných služieb (hodnota nájmu alebo podnájmu) za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak by dosiahol obrat 49 790 eur skôr ako za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa už v nasledujúcom mesiaci po dosiahnutí obratu. Žiadosť sa podáva do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa dosiahol obrat. Je však možné podať žiadosť o registráciu za platiteľa dane aj pred dosiahnutím obratu (tzv. dobrovoľná registrácia), kedy daňový úrad posúdi, či danú osobu zaregistruje.

Žiadosť o registráciu sa podáva daňovému úradu, v mieste ktorého má daná fyzická osoba trvalý pobyt. Daňový úrad zdaniteľnú osobu zaregistruje do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane. Tzn., že od tohto dňa pri vykonávaní svojej ekonomickej činnosti (nájme nehnuteľnosti) postupuje platiteľ podľa §