dnes je 19.1.2020
Input:

Schválený návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní od 1.1.2020

24.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.34 Schválený návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní od 1.1.2020

JUDr. Martina Kostková

Vláda schválila návrh Zákona o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorého obsahom a prijatím sa následne bude zaoberať Národná rada SR. Podľa vládneho návrhu, ak by bol zákon prijatý, účinnosť by nadobudol od 1. januára 2020. Vládny návrh vymedzuje, aké exekúcie by mali byť zastavené a to pozitívne ako aj negatívne, či je možné podať opätovný návrh, pričom rieši aj otázku, kto nahradí trovy exekúcie, a čo v prípade ak nahradené nebudú.

Tento návrh sa týka exekučných konaní, ktoré začali pred 1. aprílom 2017, návrh ich označuje ako tzv. staré exekúcie. Podľa návrhu by sa takáto exekúcia zo zákona zastavila, ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok: uplynula rozhodná doba (rozhodnou dobou sa rozumie doba piatich rokov, ktorá plynie odo dňa doručenia prvotného poverenia – a teda, aj keby medzičasom došlo ku zmene exekútora, prihliada sa na moment doručenia poverenia pôvodnému exekútorovi), oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty, zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený, dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu.

Pokiaľ sa zameriame na rozhodnú dobu, doba piatich rokov nie je absolútna, v niektorých prípadoch totiž bude predĺžená o ďalších 12 mesiacov. Jedná sa o prípady, kedy je exekúcia staršia ako 5 rokov, ale súd napríklad rozhoduje o jej odklade (a schváli ho), alebo rozhoduje o námietkach, návrhu na zastavenie exekúcie, či o schválení príklepu udeleného pri dražbe alebo o rozvrhu výťažku.

Avšak, aj keby bola splnená podmienka uplynutia rozhodnej doby, nie každá exekúcia sa automaticky zastaví. V zmysle návrhu by sa nezastavovali exekučné konania, ktorých predmetom je:

  • - vymoženie pohľadávky na výživnom,
  • - uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,
  • - vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu,
  • - vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,
  • - vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu,
  • - starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch pred jej zastavením podľa tohto zákona dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,
  • - starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho úpadok nemôže byť riešený podľa osobitného predpisu.

Pokiaľ budú splnené všetky podmienky a stará exekúcia sa zastaví, súdny exekútor má podľa návrhu vyhotoviť upovedomenie o zastavení starej exekúcie, ktoré oprávnenému