dnes je 30.9.2020

Input:

Smernica o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby

15.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.1 Smernica o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby

Mgr. Jozef Rajzinger

PhD.

Ing. Jozef Mikula

PhD.


Stiahnuť dokument

Názov firmy
(adresa, IČO)

 

 

 

Názov vnútropodnikovej smernice

 

Prevádzkovo bezpečnostný predpis o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej sluţby, o zloţení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o poţiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

 

Prílohy

 

 

 

Číslo smernice

 

 

 

Rozsah platnosti

 

 

 

Za správnosť smernice zodpovedá

 

 

 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá

 

 

 

Platnosť smernice pre obdobie

 

 

 

Schválil

 

 

 

Vyhláška MZSR č292/2008o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení Vyhlášky MZ SR č.135 /2010: určuje

Podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby:

Pracovná zdravotná služba dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov, so zameraním na:

 • identifikáciu nebezpečenstiev z chemických, fyzikálnych, biologických, psychologických a sociologických faktorov práce a pracovného prostredia,

 • sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov,

 • kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov so zameraním na:

 • stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov, najmä dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti pre vykonávané pracovné činnosti a používané technológie,

 • zabezpečenie kvality a dostatočného množstva pitnej vody
  na pracovisku,

 • zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, na pranie a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a miestnosti na oddych,

 • stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi, ak ich prevádzkuje zamestnávateľ.

Pracovná zdravotná služba dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou so zameraním na:

 1. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov:

  • pred ich nástupom do práce a zaradením na výkon práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie alebo zdravie iných osôb,

  • v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia alebo zdravotne nevhodných pracovných podmienok vrátane biologického monitorovania expozície zamestnancov,

  • ktorí nevykonávali viac ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov, aby sa určili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie prác a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu ich zdravia, prípadne opodstatnenosť ich preradenia na inú prácu a poskytnutie pracovnej rehabilitácie,

  • pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok, pri výskyte špecifických zmien alebo zvýšenom výskyte nešpecifických zmien ich zdravotného stavu, s možnosťou vývoja poškodenia zdravia z práce alebo kontraindikácie na vykonávanie práce zamestnancom,

  • pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu zamestnancov v súvislosti s prácou, počas vymedzeného času vykonávania danej práce.

 2. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov:

  • pri ukončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo prispieť v neskoršom období k jeho zhoršeniu,

  • v určených intervaloch po ukončení práce v prostredí so zdraviu škodlivými faktormi, ktorých pôsobenie sa môže prejaviť v neskoršom období.

 3. vykonávanie imunizácie, ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko a ak je dostupná očkovacia látka,

 4. určovanie profesií na účely rekondičných pobytov vo vzťahu k vykonávanej práci vrátane ich náplne v spolupráci so zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“).

Pracovná zdravotná služba sa zúčastňuje na organizovaní systému prvej pomoci na pracovisku; uskutočňuje pravidelné školenia zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci a odborný výcvik zamestnancov zameraný na poskytovanie prvej pomoci. Tieto činnosti môže vykonávať odborník z tímu pracovnej zdravotnej služby, ktorý absolvoval vzdelávací program pre inštruktorov zameraný na neodkladnú podporu životných funkcií podľa osobitného predpisu, akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pracovná zdravotná služba sa zúčastňuje na vypracúvaní a realizácii programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov vrátane štúdií o vplyve práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov po dohode so zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť.

Pracovná zdravotná služba sa podieľa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie a o ochrane a podpore zdravia pri práci so zameraním na možné príčinné súvislosti akútneho, chronického poškodenia zdravia a poškodenia zdravia, ktoré sa prejaví v neskoršom období, špecifických zmien a nešpecifických zmien zdravotného stavu, ako aj na prevenciu pred týmito možnými zdravotnými účinkami.

Pracovná zdravotná služba poskytuje informácie:

 1. zamestnancovi o:

  • nebezpečenstvách a s nimi súvisiacimi zdravotnými rizikami pri práci a ochrane pred nimi,

  • výsledkoch individuálnych vyšetrení zdravotného stavu týkajúcich sa expozície
   faktorom práce a pracovného prostredia a o záveroch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.

 2. zamestnávateľovi o:

  • závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu písomnou formou,

  • opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú vhodnú prácu,

  • záveroch výsledkov dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov vrátane biologického monitorovania expozície zamestnancov.

 3. zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a komisiám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o:

  • skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,

  • záveroch výsledkov dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov vrátane biologického monitorovania expozície zamestnancov.

 4. orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva o všetkých príčinách nebezpečenstiev a s nimi súvisiacich zdravotných rizikách pri práci vrátane výsledkov individuálneho posúdenia a kolektívneho posúdenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k faktorom práce a pracovného prostredia.

Pracovná zdravotná služba spolupracuje:

 • s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,

 • s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,

 • so Sociálnou poisťovňou,

 • so zdravotnými poisťovňami,

 • s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,

 • s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy,

 • s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci,

 • so vzdelávacími ustanovizňami.

Podrobnosti o zložení tímu odborníkov a požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť

Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby s ohľadom na pracovné podmienky u zamestnávateľa tvoria:

 1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore:

  • pracovné lekárstvo alebo

  • služby zdravia pri práci

  • klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

  • preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

  • verejné zdravotníctvo

  • všeobecné lekárstvo

 2. verejný zdravotník po získaní:

  • vysokoškolského vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo alebo

  • vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie so špecializáciou v špecializačnom odbore zdravie pri práci

 3. iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore:

  • hygiena pracovných podmienok,

  • vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii alebo

  • ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo,

 4. iný zdravotnícky pracovník po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore psychológia so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia.

Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby môžu tvoriť aj ďalší zdravotnícki pracovníci podľa charakteru zdravotných rizík pri práci.

Minimálne zloženie tímu odborníkov pracovnej zdravotnej služby je lekár so