dnes je 30.9.2020

Input:

Smernica o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby

19.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.1 Smernica o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby

Mgr. Jozef Rajzinger ; PhD. ; Ing. Jozef Mikula ; PhD. ,


Stiahnuť dokument


Názov firmy 
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

VYHLÁŠKA č.208/2014 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. júla 2014 o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:

Pracovná zdravotná služba pri výkone dohľadu nad pracovnými podmienkami hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a pracovné podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov so zameraním na:

 • identifikáciu zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia,

 • sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, trvania a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov a ich možných kombinovaných účinkov na zdravie,

 • kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov so zameraním na:

 • znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia,

 • stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov,1) najmä dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti na vykonávané pracovné činnosti a používané technológie alebo plánované technológie,

 • zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,

 • zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, pranie a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a oddychové miestnosti,1)

 • stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania

 • požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi,2) ak ich prevádzkuje zamestnávateľ.

Ak pracovná zdravotná služba vzdeláva vybraných zamestnancov v oblasti prvej pomoci, vzdelávanie môže vykonávať odborník pracovnej zdravotnej služby, ktorý absolvoval akreditovaný kurz inštruktorov prvej pomoci.3)

Pracovná zdravotná služba sa ďalej zúčastňuje na vypracúvaní a vykonávaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov vrátane štúdií o vplyve práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba sa podieľa aj na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov o ochrane a podpore zdravia pri práci, o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie;

Výchova a vzdelávanie je zamerané na možné príčinné súvislosti akútneho poškodenia zdravia alebo chronického poškodenia zdravia a poškodenia zdravia, ktoré sa môže prejaviť neskôr, na špecifické zmeny a nešpecifické zmeny zdravotného stavu a na prevenciu pred týmito možnými nepriaznivými účinkami na zdravie.

Pracovná zdravotná služba poskytuje informácie:

 • zamestnancovi o zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi,

 • zamestnancovi a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, o výsledkoch vyšetrení jeho zdravotného stavu v súvislosti s expozíciou faktorom práce a pracovného prostredia a o záveroch posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu,

 • zamestnávateľovi o:

1. závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu formou lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu,

2. opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú vhodnú prácu, ak je to potrebné,

3. záveroch zdravotného dohľadu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície zamestnancov,

 • zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 4) o:

1. skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,

2. záveroch zdravotného dohľadu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície zamestnancov,

 • orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva o príčinách výskytu zdravotných rizík pri práci vrátane výsledkov individuálneho a kolektívneho posúdenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k faktorom práce a pracovného prostredia.

Pracovná zdravotná služba písomne upozorňuje zamestnávateľa, ak neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci, alebo ak nepostupuje v súlade so záverom lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.

Kópie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú súčasťou dokumentácie, ktorú vedie pracovná zdravotná služba podľa § 30c ods. 1 písm. f) zákona č.355/2007 Z. z.

Pracovná zdravotná služba pri výkone zdravotného dohľadu spolupracuje:

 • s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu,

 • s orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva,

 • so Sociálnou poisťovňou,

 • so zdravotnými poisťovňami,

 • s bezpečnostnotechnickou službou,5)

 • s príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,

 • s orgánmi miestnej štátnej správy,

 • s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci,

 • so vzdelávacími inštitúciami.

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici, ktorú vykonávajú