dnes je 23.4.2021

Input:

Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

18.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.9.4 Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková


Stiahnuť dokument

Názov firmy (adresa, IČO)     
Názov smernice  Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci   
Prílohy     
Číslo smernice     
Rozsah platnosti     
Za správnosť smernice zodpovedá     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá     
Platnosť smernice pre obdobie     
Schválil     

Zamestnávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podľa nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného pri práci (novela od 1. 6. 2015 č. 104/2015 Z. z.) je povinný - zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu.

Za týmto účelom vydáva tento „ prevádzkovo bezpečnostný predpis”.

Článok I

Základné ustanovenie

 1. Minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
 2. Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov.
 3. Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci sa musí použiť na vyjadrenie pokynov alebo informácií ustanovených nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
 4. Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci sa nevzťahuje na:
  • označenie nebezpečných látok a prípravkov, výrobkov a zariadení uvádzaných na trh, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

  • označenie používané na riadenie cestnej premávky, dopravy na dráhe, vnútrozemskej plavby, námornej plavby a leteckej dopravy.

Článok II

Všeobecné povinnosti

 1. Zamestnávateľ je povinný zaistiť bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch v súlade s týmto nariadením vlády, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce; zamestnávateľ pritom zohľadní výsledky posudzovania rizika. Zamestnávateľ je povinný presvedčiť sa o prítomnosti takého označenia.
 2. Zamestnávateľ je povinný vydať pokyny, ktoré vysvetľujú význam bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch, najmä toho, ktoré obsahuje slová a ktoré určuje všeobecný spôsob a osobitný spôsob správania.
 3. Zamestnávateľ podľa potreby zabezpečí na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie označenia, ktoré sa používa v cestnej premávke, doprave na dráhe, vo vnútrozemskej plavbe, v námornej plavbe a leteckej doprave; tým nie sú dotknuté ustanovenia prílohy č. 5.

Článok III

Požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci

Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci používané na pracovisku a v priestoroch zamestnávateľa musí spĺňať všeobecné minimálne požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci ustanovené v prílohe č. 1, všeobecné minimálne požiadavky na značky ustanovené v prílohe č. 2 a minimálne požiadavky na špecifické označenie ustanovené v prílohách č. 3 až 9.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

Nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci bolo zrušené nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci nadobudlo účinnosť 1. júla 2006.

Predpis bol prerokovaný, v súlade s § 237 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov - Zákonníka práce, so zástupcami zamestnancov – odborovou organizáciou - s cieľom dosiahnuť dohodu. Pri tomto bolo - nebolo (uviesť dôvod) prihliadané na ich stanoviská v predmetnej oblasti.

Podpis zástupcu zamestnancov, prípadne odvolávka na interný zápis z rokovania v danej organizácii.

Predpis bol - nebol vydaný po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s ustanovením ods. 2 § 39 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka práce v platnom znení.

Podpis zástupcu zamestnancov:

Dátum:

O vydaní predpisu rozhodol inšpektorát práce v súlade s ustanovením ods. 2 § 39 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka práce v platnom znení.

Podpis IP: dátum a pečiatka -

Podpis štatutárneho zástupcu organizácie:

Dátum:

Predpis platí odo dňa podpisu štatutárnym zástupcom organizácie.

Príloha č. 1.

Všeobecné minimálne požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci

1. Všeobecne: Bezpečnostné a zdravotné označenia pri práci sa vyberajú, kombinujú a vzájomne zamieňajú podľa podmienok na pracovisku.

2. Typy označenia:

 1. Trvalé označenie
  • Trvalé značky sa používajú na označenie zákazu, výstrahy, príkazu, na označenie núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie a označenie prostriedkov prvej pomoci. Na trvalé vyznačenie umiestnenia a označenia zariadenia na ochranu pred požiarmi sa použije značka podľa prílohy č. 2 bodu 3 e) a bezpečnostná farba podľa bodu 4 tejto prílohy.

  • Označenie nádob a potrubí sa umiestňuje v súlade s prílohou č. 3.

  • Miesto, na ktorom je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, sa trvalo vyznačuje bezpečnostnou farbou alebo značkami.

 2. Dočasné označenie
  • Svetelné označenie, akustické signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, aby vykonali mimoriadne opatrenia, alebo upozorniť na núdzovú evakuáciu. Pritom sa zohľadňuje vzájomná zámena a kombinácia označení podľa bodu 3.

  • Ručné signály alebo slovná komunikácia sa použijú, ak to situácia vyžaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie.

 3. Vzájomná zámena a kombinácia označení
  1. Pri dodržaní rovnakej účinnosti označení možno použiť ktorúkoľvek z týchto kombinácií:
   • bezpečnostnú farbu alebo značku na označenie miesta, na ktorom je prekážka alebo nebezpečenstvo pádu,

   • svetelné označenie, akustické signály alebo slovnú komunikáciu,

   • ručné signály alebo slovnú komunikáciu.

  2. Súčasne možno použiť tieto kombinácie:
   • svetelné označenie a akustické signály,

   • svetelné označenie a slovnú komunikáciu,

   • ručné signály a slovnú komunikáciu.

3. Používanie bezpečnostnej farby:

Bezpečnostná farba má osobitný význam podľa tejto tabuľky.

Farba  Význam alebo účel  Pokyny a informácie  
červená   zákazová značka   nebezpečné správanie   
   signalizácia nebezpečenstva   stáť, zastaviť, zariadenie na núdzové vypnutie, evakuácia   
   zariadenie na ochranu pred požiarmi   označenie a umiestnenie   
žltá alebo žlto-oranžová   výstražná značka   upozornenie, výstraha, kontrola   
modrá   príkazová značka   osobitné správanie alebo činnosť, povinnosť nosiť osobné ochranné pracovné prostriedky   
zelená   značky pre núdzový východ, únikové cesty, prvú pomoc   dvere, východy, komunikácie, zariadenie, vybavenie   
   bez nebezpečenstva   návrat do normálneho stavu   

4. Vnímanie označenia nesmie byť nepriaznivo ovplyvnené:

 1. prítomnosťou ďalšej značky alebo zdroja signálu rovnakého typu, ktorý nepriaznivo vplýva na viditeľnosť alebo zrozumiteľnosť, najmä sa nesmie:
  • umiestňovať veľký počet označení v tesnej blízkosti,

  • používať súčasne dve svetelné označenia, ktoré by sa mohli zameniť,

  • používať svetelné označenie v blízkosti iného podobného svetelného zdroja,

  • používať dva akustické signály súčasne,

  • používať akustický signál v hlučnom prostredí,

 2. nevhodným návrhom, nedostatočným počtom, nesprávnym umiestnením, zlým stavom alebo nesprávnou funkciou označenia alebo signalizačného zariadenia.
  • Značka a signalizačné zariadenie sa čistia, udržiavajú, kontrolujú, opravujú a podľa potreby pravidelne vymieňajú tak, aby sa zabezpečil ich účel a funkčné vlastnosti.

  • Počet a umiestnenie používaných značiek alebo signalizačných zariadení závisí od miery ohrozenia alebo nebezpečenstva a od veľkosti priestoru, ktorý sa má pokryť.

  • Označenie, ktoré vyžaduje napojenie na zdroj energie, musí byť pre prípad prerušenia dodávky energie napojené na automaticky sa zapínajúci núdzový zdroj; to neplatí, ak sa prerušením dodávky energie vylúčilo ohrozenie.

  • Aktivácia svetelného označenia alebo akustického signálu určuje, kedy sa začína požadovaná činnosť; svetelné označenie alebo akustický signál sú aktívne tak dlho, ako to činnosť vyžaduje. Svetelné označenie alebo akustický signál sa znovu aktivuje ihneď po použití.

  • Svetelné označenie a akustický signál sa pred uvedením do prevádzky a pravidelne v primeraných intervaloch kontrolujú, aby bola zabezpečená ich správna funkcia a vnímanie.

  • Ak sú sluchové alebo zrakové schopnosti zamestnancov znížené vrátane zníženia spôsobeného nosením osobných ochranných pracovných prostriedkov, je potrebné vykonať opatrenie na doplnenie alebo nahradenie príslušného označenia.

  • Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie nebezpečných látok alebo prípravkov sa označujú vhodnou výstražnou značkou podľa prílohy č. 2 bodu 3 b) alebo sa označujú podľa prílohy č. 3 bodu 1, ak jednotlivé obaly alebo nádoby nie sú dostatočne označené.

Príloha č. 2

Všeobecné minimálne požiadavky na značky

 1. Vlastnosti
  1. Značka je označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farby a symbolu alebo piktogramu a ktoré je viditeľné pri dostatočnej intenzite osvetlenia. Informačná značka je označenie, ktoré poskytuje inú informáciu, ako sú informácie uvedené v bodoch 3. a) až 3. d). Doplnková značka je označenie, ktoré poskytuje doplňujúcu informáciu; doplnková značka sa používa spolu s inou značkou.
  2. Tvar a farba značiek označujúce zákaz, výstrahu, príkaz, núdzový východ, únikovú cestu, miesto na poskytovanie prvej pomoci a zariadenie na ochranu pred požiarmi sú ustanovené v bode 3.
  3. Symbol alebo piktogram je zobrazenie, ktoré sa používa na značke alebo na osvetlenom povrchu a ktoré znázorňuje situáciu alebo prikazuje osobitné správanie. Piktogramy musia byť jednoduché a musia obsahovať iba nevyhnutné podrobnosti. Používané piktogramy môžu byť nepatrne odlišné alebo podrobnejšie ako piktogramy ustanovené v bode 3, ak budú vyjadrovať rovnaký význam a ak odlišná úprava nebude meniť ich význam.
  4. Značky sa vyrábajú z materiálu, ktorý je odolný proti nárazu a poveternostným vplyvom a je vhodný do prostredia, v ktorom sa používa.
  5. Rozmery, kolorimetrické a fotometrické vlastnosti značiek zaručujú ich dobrú viditeľnosť a zrozumiteľnosť.
 2. Podmienky používania
  1. Značky sa umiestňujú v primeranej výške a v polohe vhodnej z hľadiska zorného uhla, so zreteľom na prekážky, a to pri vstupe na miesto všeobecného ohrozenia alebo v bezprostrednej blízkosti konkrétneho ohrozenia alebo predmetu. Značky sa umiestňujú na dobre osvetlenom, ľahko prístupnom a viditeľnom mieste. Ak denné osvetlenie nie je dostatočné, použijú sa fosforeskujúce farby, reflexné materiály alebo umelé osvetlenie.
  2. Značka sa musí odstrániť, ak zanikne dôvod na jej používanie.
 3. Používané značky
  1. Zákazové značky. Zákazová značka je označenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.
  2. Výstražné značky. Výstražná značka je označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo alebo ohrozenie. Hlavné znaky – trojuholníkový tvar, – čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom, pričom žltá farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky. Používajú sa tieto značky:
  3. Príkazové značky. Príkazová značka je označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie. Hlavné znaky – kruhový tvar, – biely piktogram na modrom pozadí, pričom modrá farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky. Používajú sa tieto značky:
  4. Značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc. Značka pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú pomoc je označenie, ktoré informuje o núdzovom východe, únikovej ceste, mieste prvej pomoci alebo záchrannom vybavení. Hlavné znaky – obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, – biely piktogram na zelenom pozadí, pričom zelená farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky. Používajú sa tieto značky:
  5. Značky na ochranu pred požiarmi. Značka na ochranu pred požiarmi je označenie, ktoré informuje o umiestnení zariadenia na ochranu pred požiarmi. Hlavné znaky – obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, – biely piktogram na červenom pozadí, pričom červená farba musí zaberať najmenej 50 % plochy značky.

Príloha č. 3

Minimálne požiadavky na označenie nádob a potrubí

 1. Nádoby, ktoré obsahujú nebezpečné látky a prípravky, nádoby používané na skladovanie týchto nebezpečných látok a prípravkov a potrubné rozvody a vedenia, ktoré obsahujú alebo dopravujú nebezpečné látky a prípravky, sa označujú piktogramom alebo symbolom na farebnom pozadí v súlade s osobitnými predpismi. Táto požiadavka sa nevzťahuje na nádoby používané krátkodobo a na nádoby, ktorých obsah sa často mení, ak sú prijaté iné vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia tú istú úroveň ochrany, napríklad informovaním, školením. Uvedené označenia môžu byť:
  1. nahradené výstražnými značkami podľa prílohy č. 2, ak sa použijú rovnaké piktogramy alebo symboly,
  2. doplnené ďalšími informáciami, napríklad názvom, vzorcom alebo zložením nebezpečnej látky alebo prípravku a podrobnosťami o nebezpečenstve,
  3. pri doprave nádob na pracovisku a v priestoroch zamestnávateľa doplnené alebo nahradené značkami, ktoré sa používajú pri preprave nebezpečných látok alebo prípravkov.
 2. Označenie musí byť upevnené, nalepené alebo namaľované na viditeľnom mieste.
 3. Označenie podľa bodu 1, ak je to vhodné, musí spĺňať požiadavky ustanovené v prílohe č. 2 bode 1. d) a podmienky na používanie značiek ustanovené v prílohe č. 2 bode 2.
 4. V súlade s bodmi 1 až 3 označenie, ktoré sa používa na potrubí, sa viditeľne umiestňuje v blízkosti najnebezpečnejších miest, napríklad ventilov a rozoberateľných spojov, a vo vhodne zvolených vzdialenostiach.
 5. Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie nebezpečných látok alebo prípravkov sa označujú vhodnou výstražnou značkou podľa prílohy č. 2 bodu 3. b) alebo piktogramom, alebo symbolom na farebnom pozadí podľa bodu 1, ak obaly alebo nádoby nie sú dostatočne označené na tento účel so zreteľom na prílohu č. 2 bod 1. e) a na ich rozmery. Sklady nebezpečných látok alebo prípravkov môžu byť označené výstražnou značkou pre iné nebezpečenstvo. Toto označenie musí byť umiestnené v blízkosti skladovacej plochy alebo pri vstupe do skladovacích priestorov.

Príloha č. 4

Minimálne požiadavky na označenie a umiestnenie zariadenia používaného na ochranu pred požiarmi

 1. Zariadenie na ochranu pred požiarmi sa označuje farbou určenou pre tieto zariadenia a príslušnou značkou. Značkou sa vyznačuje aj miesto, na ktorom sa toto zariadenie nachádza, a prístup k nemu.
 2. Zariadenie na ochranu pred požiarmi sa označuje červenou farbou. Červená plocha musí byť dostatočne veľká, aby zariadenie bolo ľahko rozpoznateľné.
 3. Na vyznačenie miesta, na ktorom sa zariadenie na ochranu pred požiarmi nachádza, sa používajú značky ustanovené v prílohe č. 2 bode 3. e).

Príloha č. 5

Minimálne požiadavky na označenie prekážok, nebezpečných miest a komunikácií

 1. Označenie prekážok a nebezpečných miest
  1. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu alebo padajúcich predmetov, sa označujú striedavo žltými a čiernymi pásmi alebo červenými a bielymi pásmi, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné.
  2. Rozmery