dnes je 30.9.2020

Input:

Smernica o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.3.2 Smernica o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci

Mgr. Jozef Rajzinger

PhD.

Ing. Jozef Mikula

PhD.; JUDr. Paula Babicová


Stiahnuť dokument

Názov firmy
(adresa, IČO)

 

 

Názov vnútropodnikovej smernice

 

Pravidlá pre vybavenie lekárničiekprvej pomoci a ich dopĺňanie

 

Prílohy

 

 

Číslo smernice

 

 

Rozsah platnosti

 

 

Za správnosť smernice zodpovedá

 

 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá

 

 

Platnosť smernice pre obdobie

 

 

Schválil

 

 

Článok I

Základné pojmy

 1. Lekárnička prvej pomoci je súbor liečiv, obväzového materiálu a zdravotníckych pomôcok pre poskytovanie prvej pomoci zraneným alebo náhle ochoreným osobám, ktorý je uložený vo vhodne uspôsobenom obale v priestoroch pracovísk zamestnávateľa.

 2. Pod názvom lekárnička prvej pomoci /ďalej len „lekárnička“/ sa rozumie lekárnička nástenná, prenosná a lekárnička pre cestnú dopravu /autolekárnička/.

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vybavenie jednotlivých pracovísk a motorových vozidiel lekárničkami, zabezpečiť ich vhodné umiestnenie, udržovanie a dopĺňanie. Zamestnávateľ zabezpečuje povinnosť podľa predchádzajúcej vety aj na základe odporúčaní lekára zmluvnej pracovnej zdravotnej služby alebo inej osoby zodpovednej za vykonávanie pracovnej zdravotnej služby na pracoviskách u zamestnávateľa.

 2. Lekárnička má byť poruke, má sa udržiavať v čistote a podľa potreby sa musí dopĺňať a to najmä po použití niektorého liečiva, jednorazovej zdravotníckej pomôcky alebo obväzového materiálu alebo po ich exspirácii.

 3. Pri vybavení lekárničiek zamestnávateľ prihliada na riziká vznikajúce pri pracovnej činnosti na jednotlivých pracoviskách.

 4. Všetky liečivá, obväzový materiál a zdravotnícke pomôcky v lekárničkách musia byť nezávadné a nesmú byť po exspiračnej dobe. Základný obsah nástennej lekárničky sa určuje podľa normy DIN 13 157 pre bežné lekárničky a normy DIN 13169 pre pracoviská s väčšou mierou úrazov. Obsahová náplň niektorých druhov lekárničiek je uvedená v prílohe.

 5. Obsah autolekárničiek je určený vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

 6. Zamestnávateľ môže lekárničku doplniť napr. aj o protijedy /antidota/ k chemikáliám používaným na jednotlivých pracoviskách.

 7. Pri určovaní obsahu a dostatočného počtu lekárničiek na jednotlivých pracoviskách sa zamestnávateľ riadi nasledujúcimi pravidlami:

a/ každé motorové vozidlo musí byť vybavené autolekárničkou a to v závislosti od typu motorového vozidla podľa vyššie uvedenej vyhlášky MZ SR;

b/ náplň lekárničky určená normou DIN 13157 je určená pre menšie firmy a organizácie s menšou mierou rizika úrazov ako sú najmä kancelárie;

c/ náplň lekárničky určená normou DIN 13169 je vhodná predovšetkým pre pracoviská s väčšou mierou rizika úrazov. Ide o miesta ako sú výrobné podniky, dielne, zváračské pracoviská, potravinárske a opravárenské prevádzky, kotolne, výmenníkové stanice, sklady chemikálií, školy a iné miesta so zvýšeným rizikom pádov, popálenín, oparenín, omrzlín, otvorených poranení atď.

8. Počet lekárničiek je nasledovný:

a/ do 50 osôb - najmenej 1 ks

b/ nad 50 osôb - najmenej 2 ks / + násobok počtu osôb

c/ pracovisko s nepretržitou prevádzkou - 1 ks

9. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť preukázateľné oboznámenie zamestnancov s tým, kde sa lekárničky na pracoviskách nachádzajú, ako aj s tým, kde a ako je možné v prípade potreby privolať prvú pomoc.

Článok III

Kontrola vybavenia a dopĺňanie lekárničiek

 1. Lekárničky, ich náplne a priebežné dopĺňanie, zabezpečuje zamestnávateľ na vlastné náklady.

 2. Zamestnávateľ určí zamestnancov zodpovedných za pravidelnú kontrolu a dopĺňanie jednotlivých lekárničiek.

 3. Lekárnička a jej náplň slúži na nevyhnutné ošetrenie prípadného úrazu. Musí byť udržiavaná v čistote a pohotovostnom stave. Každý výdaj liekov a zdravotníckeho materiálu z lekárničky sa zapisuje do priloženého zošita, ktorý plní funkciu aj knihy drobných úrazov.

 4. Hromadne vyrábané liečivá majú stanovenú dobu použiteľnosti, v priebehu ktorej má byť prípravok spotrebovaný, resp. po tejto dobe musí byť vyradený. Použiteľnosť prípravku končí posledným dňom v mesiaci uvedeného vo výrobnej šarži, resp. v deň, ktorý je vyznačený na obale. Tieto termíny na liečivách a niektorých zdravotníckych pomôckach a obväzovom materiály musia byť kontrolované a podľa nich vyraďované a nahradené novými.

 5. Keď došlo akýmkoľvek spôsobom k porušeniu liečiva, alebo k jeho znehodnoteniu (napr. zvlhnutím, rozpadom, znečistením a pod.), je potrebné ho vyradiť a nahradiť novým.

 6. Nástroje a zdravotnícke pomôcky, ktoré sa môžu opakovane používať, sa po upotrebení pred uložením dezinfikujú, príp. sterilizujú.

 7. Obaly lekárničiek môžu byť vyrobené z rôznych materiálov (drevo, plastické hmoty, koženka, textil a pod.) prípadne ich vhodnou kombináciou, avšak musia zaručovať bezpečné uloženie a spôsob skladovania predpísanej náplne.

 8. Obaly z tuhých materiálov musia byť riadne opracované, ostré hrany, rohy príp. zvary zabrúsené, nerovnosti povrchu musia byť pred povrchovou úpravou zahladené. Povrch musí byť celistvý a nesmie sa olupovať.

 9. Lekárničky musia byť na čelnej strane označené rovnoramenným červeným krížom v bielom poli v rozmeroch zodpovedajúcim rozmerom lekárničky. Lekárničky musia byť vybavené zoznamom obsahu a stručným návodom na použitie.

 10. Nástenné lekárničky musia byť uzamykateľné, aby bol zamedzený prístup k ich obsahu deťom.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

 1. Predpis bol prerokovaný v súlade s § 237 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení so zástupcami zamestnancov – odborovou organizáciou s cieľom dosiahnuť dohodu. Pri tomto bolo /nebolo - uviesť dôvod/ prihliadané na ich stanoviská v predmetnej oblasti. Alt.: Predpis bol /nebol – uviesť dôvod/ vydaný po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s ustanovením § 39 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení.

 2. Predpis platí odo dňa podpisu štatutárnym zástupcom organizácie.

V ......................, dňa................

........................................

Príloha

Obsah nástenných lekárničiek

Základné vybavenie – pre kancelárie s menším počtom zamestnancov

3 ks - Obväz hotový sterilný č.3

3 ks - Obväz hotový sterilný č.4

3 ks - Obvínadlo elastické 6cm x 4,5m

3 ks - Obvínadlo elastické 8cm x 4m

2 ks - Prúban na končatiny č. 3, 1 m

2 ks - Gáza hydrofilná skladaná - sterilná -kompres 7,5 x 7,5 cm

2 ks - Gáza hydrofilná skladaná - sterilná -kompres 10 x 10 cm

10 ks - Náplasť s vankúšikom 8 x 4 cm

10 ks - Náplasť s vankúšikom 8 x 2 cm

1 ks - Náplasť na cievke 2,5 cm x 5m

1 ks - Šatka trojrohá z netkaného textilu

2 ks - Rukavice jednorázové, vyšetrovacie (pár)

1 ks - Izotermická fólia

2 ks - Utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom

4ks - Tampóny s čistiacim a antibakteriálnym účinkom

2 ks - Igelitové vrecko 200 x 300 mm

1 ks - Nožnice nehrdzavejúce

2 ks - Zatváracie špendlíky 40 mm

1 ks - Príručka prvej pomoci

1 ks - Ceruzka

S počtom osôb sa počet jednotlivých položiek z náplne primerane zvyšuje.

Univerzálna náplň pre pracoviská s vyšším rizikom úrazov (napr. kuchyne, výrobné linky)

1ks - Ajatin, dezinfekčný roztok s rozprašovačom
1ks  - Teplomer lekársky
1ks - Medipyrin 500 (1 balenie)
1ks - Ophtal - kvapky do očí 
1ks  - Pinzeta anatomická, nerez
4 ks - Obväz hotový sterilný č. 3
4 ks - Obväz hotový sterilný č. 4
3 ks - Obväz hydr. sterilný  6 cm x 5 m
6 ks - Obväz pružne elastický , nesterilný, 6 cm x 4,5 m
6 ks - Obväz pružne elastický , nesterilný, 8 cm x 4 m
4 ks - Obväz pružne elastický , nesterilný, 10 cm x 4 m
1 ks - Obväz gumový škrtiaci 40 mm x 700 mm
2 ks -