dnes je 6.6.2020

Input:

Účtovanie u správcu bytov

6.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.46 Účtovanie u správcu bytov

Ing. Jozef Pohlod


Chcela by som sa opýtať, či správca bytov má povinnosť účtovať o prijatých faktúrach pre vlastníkov bytov, napr. elektrina, voda, plyn. Rovnako aj o všetkých ostatných prípadoch. Či musí účtovať o platbách na banke vlastníkov. Ak by mal povinnosť účtovať o faktúrach a platbách, pri závierke by mu to vchádzalo do jeho majetku, pohľadávok a záväzkov. Je to tak správne? Alebo mu stačí viesť nejakú evidenciu, o ktorej nemusí účtovať, ale vie z nej preukázať prijaté platby od vlastníkov, platby za energie, fond opráv, zostatok na bankový účet, atď.?

Pokiaľ ide o formu správy majetku podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení doplnkov, správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý spravovaný dom, ktorý spravuje. Obdobne prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako aj prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv musí správca viesť oddelene od majetku správcu a to za každý spravovaný dom osobitne. Z uvedených povinnosti vyplýva, že správca je podnikateľským subjektom, ktorý vedie účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými postupmi účtovania v sústave podvojného účtovníctva, resp. v sústave jednoduchého účtovníctva. Z uvedeného vyplýva, že má povinnosť v mene vlastníkov bytov účtovať :

  • - záväzky z prijatých faktúr za dodávku elektrickej energie, vody plynu a rovnako aj o všetkých ostatných dodávkach /oprava a údržba a pod./ analyticky podľa spravovaných domov,
  • - pohyboch na jednotlivých bankových účtoch zriadených za spravované domy. Správca zriaďuje osobitný bankový účet pre každý spravovaný dom, na ktorom sú zhromaždené finančné prostriedky vlastníkov bytov a z týchto prostriedkov, ktoré nie sú majetkom správcu, sú hradené všetky plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov (energie a pod.) a všetky plnenia spojené s prevádzkou, údržbou a opravou domu,
  • - správca vykonáva správu v mene a na účet