dnes je 2.6.2023

Input:

Vecné bremená

4.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7 Vecné bremená

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Vecné bremená je možné zriadiť len k nehnuteľným veciam.

Podstatou a špecifickou odlišnosťou inštitútu vecného bremena od ostatných inštitútov nie je samotné obmedzenie vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať, niečo konať, pretože takéto obmedzenie je možné upraviť/dohodnúť i v rovine záväzkovej, t. j. v rovine obligačného práva. Podstata inštitútu vecného bremena spočíva v