dnes je 19.7.2024

Input:

Vzor dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov

10.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.3 Vzor dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov

JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

uzatvorený medzi:

Prenajímateľom:

Obchodné meno: .........................................

Sídlo: ...........................................................

IČO: .............................................................

Zapísaný v: ..................................................

Konajúci prostredníctvom: ..........................

(ďalej len ako „prenajímateľ“)

a

Nájomcom:

Obchodné meno: .........................................

Sídlo: ...........................................................

IČO: .............................................................

Zapísaný v: ..................................................

Konajúci prostredníctvom: