dnes je 28.3.2023

Input:

Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

8.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.1 Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA BYTU

uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

……….

(ďalej len ako „predávajúci“)

a

……….

(ďalej len ako „kupujúci“),

ktoré sa dohodli na uzavretí tejto kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

(ďalej len ako „zmluva”):

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k bytu č. ...... na .......... podlaží vo vchode č. .... bytového domu na ul. ................... v