dnes je 29.7.2021

Input:

Vzor návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nepeňažnému vkladu spoločníka do spoločnosti

3.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.3 Vzor návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nepeňažnému vkladu spoločníka do spoločnosti

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Jaroslav Kuchár; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENIE VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTI K NEPEŇAŽNÉMU VKLADU SPOLOČNÍKA DO SPOLOČNOSTI

Okresný úrad ...................................

katastrálny odbor

adresa ..........................

sídlo .............................

Navrhovateľ:

Obchodné meno: ...........................................

Sídlo spoločnosti: ...........................................

IČO: ...........................................

Zapísaný v: ...........................................

Konajúci prostredníctvom: ...........................................

(nadobúdateľ vloženého peňažného vkladu)

Podpísaný ................................................... (štatutárny orgán) zástupcu spoločnosti ................................. (obchodné meno, sídlo) IČO .............................. zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu ....................

oddiel s. r. o. ..................... vložka číslo .......................

týmto navrhujem, aby

Okresný úrad ..................................., katastrálny odbor, rozhodol o vklade vlastníckeho práva k

nepeňažnému vkladu spoločníka do spoločnosti ...........................

I.

Právny úkon, na základe ktorého sa navrhuje zápis vkladu vlastníckeho práva, je písomné vyhlásenie spoločníka ............................................. (meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvale bytom, narodenom, rodné číslo, štátny občan), ktorým vložil do spoločnosti nepeňažný vklad.

Podpísaný ............................... (štatutárny orgán spoločnosti – meno, priezvisko) týmto vyhlasujem, že podávam návrh na vklad v súlade s rozhodnutím spoločnosti, v schválenej výške, riadne oceneného a na základe slobodného rozhodnutia spoločníka.

Na základe tohto návrhu navrhujem, aby Okresný úrad ..................................., katastrálny odbor, rozhodol o zapísaní vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti:

a) zapísanej na liste vlastníctva č. ..........................., vedenom Okresným úradom ....................................., katastrálnym odborom,