dnes je 23.10.2020

Input:

Vzor návrhu na začatie exekúcie

21.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.1.1 Vzor návrhu na začatie exekúcie

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová

Stiahnuť dokument


V súlade s § 48 ods. 7 EPExekučného poriadku návrh na vykonanie exekúcie sa v súčasnosti podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Návrh musí byť autorizovaný – podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliada. Listiny, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na vykonanie exekúcie, sa podávajú tiež elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie.

Nižšie uvedený návrh je preto len ilustračný.

Súdnemu exekútorovi .......................

so sídlom exekútorského úradu v .......................

Návrh na vykonanie exekúcie

Oprávnený: .......................s. r. o., so sídlom, IČO .......................,

zastúpený štatutárnym zástupcom .......................,

právne zastúpený advokátom .......................so sídlom .......................

.......................

Povinný: ......................., narodený......................., bytom v .......................

I.

Platobným rozkazom č. k._RO ......................./ ....................... vydaným ................ dňa .................... Okresným súdom v ....................... bolo povinnému uložené zaplatiť oprávnenému istinu ....................... a nahradiť mu trovy konania vo výške......................., všetko v lehote 15 dní od právoplatnosti platobného rozkazu.

Predmetný