dnes je 25.6.2021

Input:

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy autorizovanej advokátom

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.2 Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy autorizovanej advokátom

JUDr. Július Fíger


Stiahnuť vzor

Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY AUTORIZOVANEJ ADVOKÁTOM

podľa zákona č. 586/2003 Z. z. v znení zákona č. 304/2009 Z. z.

Správa katastra

............................................

.................................adresa

....................................obec

Navrhovatelia

Predávajúci:

Obchodné meno

Sídlo: ...........................................

IČO: ...........................................

Zapísaný v: ...........................................

Konajúci prostredníctvom

(ďalej len ako „predávajúci“)

Kupujúci:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Adresa trvalého pobytu:.

Dátum narodenia: ...........................................

Zastúpený advokátom

................. číslo licencie

................, občan Slovenskej republiky

(ďalej len „kupujúci“)

Kupujúci je zastúpený advokátom JUDr. ............... ................, so sídlom v..........................., zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou číslo licencie..........na základe písomného splnomocnenia s osvedčeným podpisom na základe dohody o autorizácii tejto