dnes je 25.6.2021

Input:

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy autorizovanej advokátom

21.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.2 Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy autorizovanej advokátom

JUDr. Július Fíger; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný úrad ...........................

katastrálny odbor

.....................................

.....................................

Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ VKLADU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY AUTORIZOVANEJ ADVOKÁTOM

podľa zákona č. 586/2003 Z. z. v znení zákona č. 304/2009 Z. z.

Účastníci konania:

Predávajúci:

Meno a priezvisko: .....................................
Rodné priezvisko: .....................................
Rod. č.: .....................................
Nar.: .....................................
Trvalý pobyt: .....................................

Štátny občan: .....................................

(ďalej len ”predávajúci“)

Kupujúci:
Meno a priezvisko: .....................................
Rodné priezvisko: .....................................
Rod. č.: .....................................
Nar.: .....................................
Trvalý pobyt: .....................................

Štátny občan: .....................................

(ďalej len „kupujúci”)

(Predávajúci a kupujúci ďalej len „Navrhovatelia”)

Zastúpený advokátom

................. číslo licencie

................, občan Slovenskej republiky

(ďalej len „kupujúci”)

Kupujúci je zastúpený advokátom JUDr. ............... ................, so sídlom v..........................., zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, číslo licencie..........na základe písomného splnomocnenia s osvedčeným podpisom na základe dohody o autorizácii tejto kúpnej zmluvy.

Návrh na začatie konania o povolení vkladu podáva advokát na základe splnomocnenia kupujúceho, ktorý vykonal autorizáciu kúpnej zmluvy opatrenú doložkou o autorizácii. Predmetom návrhu na vklad vlastníckeho práva je kúpna zmluva zo dňa ..................opatrená doložkou autorizácie.

Navrhovatelia uzavreli dňa …............... 2018 Kúpnu zmluvu, autorizovanú advokátom, ktorej predmetom je prevod nižšie špecifikovaných nehnuteľností. Preto týmto navrhujem, aby Okresný úrad ....................................., katastrálny odbor, rozhodol o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho – ..................................... .

Predmetom prevodu vlastníckeho práva sú nehnuteľnosti:

  1. zapísané na Liste vlastníctva č. ......, vedenom Okresným úradom ....................................., katastrálnym odborom, pre obec ....................................., k. ú. ....................................., okres .....................................ako parcela registra „C”, parcela č. ....., výmera ..... m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel ..... a
  2. zapísané na Liste vlastníctva č. ....., vedenom Okresným úradom ....................................., katastrálnym odborom, pre obec