dnes je 9.2.2023

Input:

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.1 Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Okresný úrad ...........................

katastrálny odbor

....................................................

....................................................

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

podľa § 30 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“) a § 18 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Účastníci konania:

Darca:

Meno a priezvisko: ..............................................
Rodné priezvisko: