dnes je 25.6.2021

Input:

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

21.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.1 Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

JUDr. Július Fíger

Stiahnuť vzor


Okresný úrad ...........................

katastrálny odbor

.....................................

.....................................

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

podľa § 30 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon”) a § 18 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Účastníci konania:

Darca

Meno a priezvisko: .....................................
Rodné priezvisko: .....................................
Rod. č.: .....................................
Nar.: .....................................
Trvalý pobyt: .....................................

Štátny občan: .....................................

(ďalej len ”darca“)

Obdarovaný:
Meno a priezvisko: .....................................
Rodné priezvisko: .....................................
Rod. č.: .....................................
Nar.: .....................................
Trvalý pobyt: .....................................

Štátny občan: .....................................

(ďalej len „obdarovaný”)

(Darca a obdarovaný ďalej len „Navrhovatelia”)

Navrhovatelia uzavreli dňa …............... 2018 Darovaciu zmluvu, ktorej predmetom je prevod nižšie špecifikovaných nehnuteľností. Preto Navrhovatelia týmto navrhujú, aby Okresný úrad ....................................., katastrálny odbor, rozhodol o vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech obdarovaného – ..................................... .

Predmetom prevodu vlastníckeho práva sú nehnuteľnosti:

  1. zapísané na Liste vlastníctva č. ......, vedenom Okresným úradom ....................................., katastrálnym odborom, pre obec ....................................., k. ú. ....................................., okres .....................................ako parcela registra „C”, parcela č. ....., výmera ..... m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel ..... a
  2. zapísané na Liste vlastníctva č. ....., vedenom Okresným úradom ....................................., katastrálnym odborom, pre obec ....................................., k. ú. ....................................., okres ..................................... ako stavba so súpisným číslom