dnes je 29.7.2021

Input:

Vzor návrhu na zápis záložného práva do katastra nehnuteľností

4.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.4 Vzor návrhu na zápis záložného práva do katastra nehnuteľností

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.


Stiahnuť vzor

Vec: NÁVRH NA ZÁPIS ZÁLOŽNÉHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ZÁZNAMOM

Okresný úrad .......................................................

katastrálny odbor

adresa ...............................................................

sídlo ..................................................................

Navrhovatelia:

Záložný veriteľ:

Obchodné meno: ..................................................

Sídlo spoločnosti: ................................................

IČO: .................................................................

Zapísaný v: .......................................................

Konajúci prostredníctvom: ......................................

(ďalej len „záložný veriteľ”)

Záložca:

Titul, meno, priezvisko: ...........................................

Rodné priezvisko....................................................

Adresa trvalé bydlisko: ...........................................

Dátum narodenia: ..................................................

Rodné číslo: ........................................................

Štátny občan: ......................................................

(ďalej len „záložca”)

Podpísaný ......................... (konateľ spoločnosti - obchodné meno), so sídlom..............

IČO................. ako záložný veriteľ

týmto navrhujem,

aby Okresný úrad, katastrálny odbor, ................................., zapísal do katastra nehnuteľnosti záložné právo k

nehnuteľnosti - rodinný dom nachádzajúci sa v katastrálnom území................., v obci...................,

ulici............., súpisné číslo.............., popisné číslo............., na pozemku parcelné číslo......................., parcela registra „C“, zapísaná na liste vlastníctva č. ..... vedenom okresným úradom, katastrálnym odborom,

zastavané územie, ktorá je vo výlučnom vlastníctve záložcu.

1. Zápis záložného práva navrhujeme na základe zmluvy o zriadení