dnes je 25.6.2021

Input:

Vzor návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností

22.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.4 Vzor návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor

Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ VKLADU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okresný úrad

katastrálny odbor

adresa ..........................

sídlo .............................

Navrhovatelia:

Záložný veriteľ:

Obchodné meno: ...........................................

Sídlo spoločnosti: ...........................................

IČO: ...........................................

Zapísaný v: ...........................................

Konajúci prostredníctvom: ...........................................

(ďalej len ”záložný veriteľ”)

Záložca:

Titul, meno, priezvisko: ...........................................

Adresa trvalé bydlisko: ...........................................

Dátum narodenia: ...........................................

Rodné číslo: ...........................................

(ďalej len ” záložca ”)

Podpísaný ..................................(konateľ spoločnosti - obchodné meno), so sídlom.....................

IČO................. záložný veriteľ

týmto navrhujem,

aby Okresný úrad, katastrálny odbor, ................................. zapísal do katastra nehnuteľnosti záložné právo k

nehnuteľnosti rodinný dom nachádzajúci sa v katastrálnom území................., v obci...................,

ulici............., súpisné číslo.............., popisné číslo............., na pozemku parcelné číslo.......................,

zastavané územie, ktorá je vo výlučnom vlastníctve záložcu.

1. Zápis