dnes je 29.7.2021

Input:

Vzor návrhu na zápis zmeny poradia záložných veriteľov záznamom

7.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.5 Vzor návrhu na zápis zmeny poradia záložných veriteľov záznamom

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ ZMENY PORADIA ZÁLOŽNÉHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ZÁZNAMOM

Okresný úrad .......................................

katastrálny odbor

adresa .................................................

sídlo ....................................................

Záložný veriteľ:

Obchodné meno: ...........................................

Sídlo spoločnosti:...........................................

IČO: ..........................................................

Zapísaný v: .................................................

Konajúci prostredníctvom: ..............................

(ďalej len „záložný veriteľ“)

Záložca:

Titul, meno, priezvisko: .....................................

Rodné priezvisko: ............................................

Adresa trvalé bydlisko: .....................................

Dátum narodenia: ...........................................

Rodné číslo: ....................................................

Štátny občan: .....................................

(ďalej len „záložca“)

Podpísaný ........................(konateľ spoločnosti – obchodné meno), so sídlom..............,

IČO................., záložný veriteľ

týmto podávam

Okresnému úradu .........................., katastrálnemu odboru, návrh na zápis zmeny poradia záložného práva do katastra nehnuteľností

záznamom.

1. Na liste vlastníctva číslo .......... vydanom Okresným úradom ................., katastrálnym odborom, je zapísané v časti C

– ťarchy poradie záložného práva v prospech záložných veriteľov:

a) .................................. obchodná spoločnosť – obchodné meno, so sídlom .................., IČO: ........................,

b) .................................. peňažný ústav – obchodné meno, so sídlom .............................., IČO: ........................,

c) .................................. meno, priezvisko, s trvalým pobytom .............................., dátum narodenia: ............................,

d).................................... .

Na základe písomne uzavretej (zmluvy) dohody veriteľov zo dňa ............... záložní veritelia upravili a zmenili poradie záložného práva nasledovne:

a) .................................. peňažný ústav – obchodné meno, so sídlom ............................................, IČO: ........................,

b) .................................. meno, priezvisko , s trvalým pobytom.............................., dátum narodenia: ..............................,

c) .................................. obchodná spoločnosť – obchodné meno, so sídlom