dnes je 25.6.2021

Input:

Vzor návrhu na zápis zmeny poradia záložných veriteľov záznamom

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.5 Vzor návrhu na zápis zmeny poradia záložných veriteľov záznamom

JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Stiahnuť vzor

Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ ZMENY PORADIA ZÁLOŽNÉHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ZÁZNAMOM

Správa katastra

adresa ..........................

sídlo .............................

Záložný veriteľ:

Obchodné meno: ...........................................

Sídlo spoločnosti: ...........................................

IČO: ...........................................

Zapísaný v: ...........................................

Konajúci prostredníctvom: ...........................................

(ďalej len “záložný veriteľ“)

Záložca:

Titul, meno, priezvisko: ...........................................

Adresa trvalé bydlisko: ...........................................

Dátum narodenia: ...........................................

Rodné číslo: ...........................................

(ďalej len “ záložca “)

Podpísaný ..................................(konateľ spoločnosti – obchodné meno), so sídlom.................,

IČO................., záložný veriteľ

týmto podávam

Správe katastra ...................návrh na zápis zmeny poradia záložného práva do katastra nehnuteľností

záznamom.

1. Na Liste vlastníctva číslo..........vydanom Správou katastra ............je zapísané v časti C

–ťarchy poradie záložného práva v prospech záložných veriteľov

a)..................................obchodná spoločnosť – obchodné meno, so sídlom..................

b)..................................peňažný ústav – obchodné meno, so sídlom..............................

c)..................................meno, priezvisko , s trvalým pobytom..............................

d)....................................

Na základe písomne uzavretej (zmluvy) dohody veriteľov zo dňa............... záložní veritelia upravili a zmenili poradie záložného práva nasledovne: