dnes je 25.6.2021

Input:

Vzor návrhu na zápis zmeny poradia záložných veriteľov záznamom

22.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.5 Vzor návrhu na zápis zmeny poradia záložných veriteľov záznamom

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Vec: NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O POVOLENÍ ZMENY PORADIA ZÁLOŽNÉHO PRÁVA DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ ZÁZNAMOM

Okresný úrad ........................

katastrálny odbor

adresa ..........................

sídlo .............................

Záložný veriteľ:

Obchodné meno: ...........................................

Sídlo spoločnosti: ...........................................

IČO: ...........................................

Zapísaný v: ...........................................

Konajúci prostredníctvom: ...........................................

(ďalej len ”záložný veriteľ”)

Záložca:

Titul, meno, priezvisko: ...........................................

Rodné priezvisko: .....................................

Adresa trvalé bydlisko: ...........................................

Dátum narodenia: ...........................................

Rodné číslo: ...........................................

Štátny občan: .....................................

(ďalej len ” záložca ”)

Podpísaný ..................................(konateľ spoločnosti – obchodné meno), so sídlom.................,

IČO................., záložný veriteľ

týmto podávam

Okresnému úradu .......................... , katastrálnemu odboru návrh na zápis zmeny poradia záložného práva do katastra nehnuteľností

záznamom.

1. Na Liste vlastníctva číslo..........vydanom Okresným úradom ................., katastrálnym odborom je zapísané v časti C

–ťarchy poradie záložného práva v prospech záložných veriteľov

a)..................................obchodná spoločnosť – obchodné meno, so sídlom.................., IČO: ........................

b)..................................peňažný ústav – obchodné meno, so sídlom.............................., IČO: ........................

c)..................................meno, priezvisko , s trvalým pobytom.............................., dátum narodenia: ............................

d)....................................

Na základe písomne uzavretej (zmluvy) dohody veriteľov zo dňa............... záložní veritelia upravili a zmenili poradie záložného práva nasledovne:

a)..................................peňažný ústav – obchodné meno, so sídlom............................................, IČO: ........................

b)..................................meno, priezvisko , s trvalým pobytom.............................., dátum narodenia: ..............................

c)..................................obchodná spoločnosť – obchodné meno, so