dnes je 19.1.2021

Input:

Vzor návrhu na zastavenie exekúcie

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.1 Vzor návrhu na zastavenie exekúcie

JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc.

Stiahnuť vzor


Okresný súd

sídlo

k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde)

Ex ......................./ ....................... (spisová značka veci vedenej u súdneho exekútora)

NÁVRH NA ZASTAVENIE EXEKÚCIE

Oprávnený:

XY s.r.o., so sídlom....................................... IČO.......................................................

zastúpený štatutárnym orgánom ..............................................................................

právne zastúpený advokátom JUDr. AZ...........................so sídlom AK v ...............

Povinný:

XY, narodený............................., bytom v ....................................................................

I.

Na základe poverenia súdu vydaného po doručení návrhu na začatie exekučného konania poverenému exekútorovi JUDr. ..............................začalo exekučné konanie na vymoženie peňažného plnenia v prospech oprávneného vo výške ................................................Eur na podklade exekučného titulu, a to platobného rozkazu č.k.................................RO............................./................ vydaného dňa ................................................ Okresným súdom ................................

Dňa ................................. mi bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie ................Ex ................/................ vydané súdnym exekútorom dňa ......................................

Príloha: upovedomenie

II.

Predmetnú exekúciu od počiatku považujem za nezákonnú, keď táto je neprípustná z dôvodu, že platobný rozkaz zo dňa ................................, č.k. ................Ro................................/................................ mi nikdy nebol doručený do vlastných rúk tak ako to pre účinné doručenie ustanovuje podľa § 266 civilného sporového poriadku a potom tento ani nemohol nadobudnúť právoplatnosť a stať sa exekučným titulom. Okrem toho uvádzam, že zo znenia § 266 ods. 2 CSP vyplýva, na doručovanie platobného rozkazu sa nepoužijú ustanovenia § 111 ods. 3 a § 116CSP, podľa ktorých pri doručovaní platí fikcia doručenia zásielky, ak je doručená pri právnickej osobe na adresu sídla zapísaného do obchodného registra a pri fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri