Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor návrhu na zastavenie exekúcie

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.1 Vzor návrhu na zastavenie exekúcie

JUDr. Anna Peťovská

PhD.


Stiahnuť vzor

Okresný súd

sídlo

k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde)

Ex ......................./ ....................... (spisová značka veci vedenej u súdneho exekútora)

NÁVRH NA ZASTAVENIE EXEKÚCIE

Oprávnený:

XY s.r.o., so sídlom....................................... IČO.......................................................

zastúpený štatutárnym zástupcom...............................................................................

právne zastúpený advokátom JUDr. AZ...........................so sídlom AK v ...............

Povinný:

XY, narodený............................., bytom v ....................................................................

I.

Na základe návrhu oprávneného .......................................................................................doručeného súdnemu exekútorovi dňa ................................ začalo vo veci exekučné konanie pre vymôženie peňažného plnenia v prospech oprávneného vo výške ................................................Eur na podklade exekučného titulu, a to platobného rozkazu č.k.................................RO............................./................ vydaného dňa ................................................ Okresným súdom v ................................

Dňa ................................. mi bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie ................Ex ................/................ vydané súdnym exekútorom dňa ......................................

Príloha: upovedomenie

II.

Predmetnú exekúciu od počiatku považujem za nezákonnú, keď táto je neprípustná z dôvodu, že platobný rozkaz zo dňa ................................, č.k. ................Ro................................/................................ mi nikdy nebol doručený do vlastných rúk tak ako to pre účinné doručenie ustanovuje § 173 ods.1 OSP a potom tento ani nemohol

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: