dnes je 25.9.2021

Input:

Vzor ohlásenia stavby

26.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2.1 Vzor ohlásenia stavby

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Ohlásenie drobnej stavby

podľa § 57 stavebného zákona a § 5 zákona č. 453/2000 Z.z.

Stavebný úrad

Mesto .................................................

Ulica ..................................................

PSČ ....................................................

V........................ dňa .........................

Navrhovateľ: Ján Stavebník

Narodený: …………………

Bydlisko:…………………..

Vec: Ohlásenie stavby podľa § 57 stavebného zákona.

Účel stavby: oplotenie.

Rozsah a miesto stavby: murivové oplotenie okolo celého obvodu pozemku navrhovateľa

Druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností: zastavané plochy a nádvoria, parc. č. XXXX, LV č………….., vedený Okresným úradom v ............ katastrálnym odborom.

Realizácia stavby: stavbu vykoná spoločnosť…………………., spol. s r.o.

Prílohy k