dnes je 9.5.2021

Input:

Vzor výzvy na úhradu nájomného

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.8.1 Vzor výzvy na úhradu nájomného

JUDr. Martin Priecel; JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (prenajímateľ)

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (nájomca)

V ..........................., dňa ...........................

VEC: Výzva na úhradu dlžného nájomného

Vážený/á pán/pani ....................... (priezvisko)

dovoľujem si Vám touto cestou oznámiť, že k dnešnému dňu neevidujeme úhradu splatného nájomného za ....................... (obdobie, za ktoré nie je uhradené splatné nájomné) v zmysle článku ....., bodu .... Zmluvy o nájme bytu zo dňa .......... (ďalej len Zmluvy).

Neuhradením splatného nájomného ste sa dostali do omeškania a v zmysle § 697 OBČZ a § 4 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z.v znení neskorších predpisov ste povinný za každý deň omeškania zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,5 promile z dlžnej sumy.

Celková výška dlhu na nájomnom k dnešnému dňu je .................... EUR.

Vyzývam Vás, aby ste v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy uhradili dlžné nájomné vo výške .................... EUR na náš účet č.: ............................, vedený v peňažnom ústave