dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor výzvy na úhradu nájomného

1.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.8.1 Vzor výzvy na úhradu nájomného

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

Prenajímateľ:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu

Nájomca:

Meno a priezvisko:

Adresa trvalého pobytu

V............................... dňa.......................

Vec: Výzva na úhradu dlžného nájomného

Vážený/á pán/pani ....................... (priezvisko),

dovoľujem si Vám touto cestou oznámiť, že k dnešnému dňu neevidujeme úhradu splatného nájomného za ....................... (obdobie, za ktoré nie je uhradené splatné nájomné) v zmysle článku ....., bodu .... Zmluvy o nájme bytu zo dňa .......... (ďalej len „zmluva”).

Neuhradením splatného nájomného ste sa dostali do omeškania a v zmysle § 697 OZ Občianskeho zákonníka a § 4 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ste povinný za