dnes je 25.6.2021

Input:

Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

12.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.2.1 Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Okresný súd ....................................................................

V ......................................................... dňa.....................

ŽALOBA

Žalobca

Meno a priezvisko: ......................................

Bydlisko: .....................................................

Dátum narodenia: .......................................

Štátne občianstvo: ......................................

Telefonický kontakt: ...................................

mailová adresa: ............................................

a

Žalovaná

Meno a priezvisko: ....................................

Bydlisko: ..................................................

Dátum narodenia: ......................................

Štátne občianstvo: .....................................

Telefonický kontakt: .................................

mailová adresa .........................................

o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Podané dvojmo

Prílohy podľa textu

I.

Účastníci uzatvorili manželstvo dňa ................. Ich manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu .................... sp. zn. ............... zo dňa .................. , ktorý nadobudol právoplatnosť dňa .................. a vykonateľnosť dňa ....................

Dôkaz: rozsudok Okresného súdu

II.

Počas manželstva nadobudli účastníci tento majetok:

  1. nehnuteľnosť – rodinný dom súpisné číslo ............. postavený na pozemku parcelné číslo................., pozemok parcelné číslo ..............., kultúra ............... , o výmere ...............m2 a to v katastrálnom území ................., obec .................., okres ...................., vedené na LV č. ................... vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom...... v BSM účastníkov (v 1/1).
  2. obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným ............... , s.r.o., IČO: ..............., so sídlom ..................., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu ................, v odd. .............. vo vl. č. ................. zodpovedajúci výške vkladu ............. EUR na základom imaní spoločnosti ktoré predstavuje sumu ...............EUR základného imania. Ako spoločník v spoločnosti vystupuje navrhovateľ.
  3. zostatok na bankovom účte vedenom na meno navrhovateľa, číslo účtu ............... / ........ vo výške ............ EUR.
  4. zostatok na bankovom účte vedenom na meno odporkyne, číslo účtu ................ / .......... v mne neznámej výške .......... EUR.
  5. osobné motorové vozidlo továrenskej značky .............., EČV ............, VIN: ...............

Dôkaz: LV č. ............

Výpis z obchodného registra spoločnosti ............

Výpis z bankového účtu navrhovateľa ku dňu právoplatnosti výroku rozsudku

Výpis z bankového účtu odporkyne (navrhujeme, aby ho súd vyžiadal od odporkyne)

Osvedčenie o evidencii motorového vozidla

III.

Po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva sa žalobca viackrát pokúšal kontaktovať žalovanú s návrhmi na vysporiadanie BSM. Telefóny však žalovaná žalobcovi nezdvíha, písomné zásielky na adresu trvalého pobytu žalovanej žalobcovi vracajú ako nedoručené, cez spoločnú známu účastníkov však žalovaná žalobcovi odkázala, že žiadnu dohodu o vysporiadaní BSM s ním uzatvárať nebude.

Dôkaz: návrh dohody o vysporiadaní BSM zasielaný dňa .........

IV.

Vzhľadom k tomu, že vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva dohodou účastníkov nie je možné, podáva žalobca tento návrh na vysporiadanie BSM súdom, keď navrhuje, aby súd prikázal nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva žalovanej a do výlučného vlastníctva žalobcu podiel a osobné motorové vozidlo. Žalobca má za to, že hodnota nehnuteľnosti je ............. EUR, hodnota osobného motorového vozidla je ......... EUR a hodnota obchodného podielu je .................. EUR. Keďže hodnota nehnuteľnosti je podľa žalobcu vyššia ako hodnota obchodného podielu a osobného motorového vozidla, navrhuje žalobca, aby polovicu rozdielu medzi týmito hodnotami súd žalobcovi priznal na ťarchu žalovanej.

O zostatkoch na bankových účtoch navrhuje žalobca rozhodnúť tak, že súd každému účastníkovi prikáže zostatok na tom bankovom účte, ktorý je vedený na jeho meno.

V prípade ak žalovaná nebude