Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor zámennej zmluvy

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.4.1 Vzor zámennej zmluvy

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Lucia Danišovičová


ZÁMENNÁ ZMLUVA

v zmysle ustanovenia§ 611 Občianskeho zákonníka

(č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

Meno a priezvisko: Peter Predávajúci

Rodné priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: ...........................

Trvalé bytom: ...........................

Rodinný stav: ženatý

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len „Peter Predávajúci“)

a

Meno a priezvisko: Adam Kupujúci

Rodné priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: ...........................

Trvalé bytom: ...........................

Rodinný stav: slobodný

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len „Adam Kupujúci“)

sa dohodli na uzavretí tejto zámennej zmluvy

(ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare):

ČASŤ

Článok I.

Východiská zmluvy

1. Peter Predávajúci je výlučným vlastníkom

a. bytu č. .... na ..... p. bytového domu na ................ v ..........., súpisné číslo ...... (ďalej len „dom č. 1“), nachádzajúcom sa na pozemkoch zapísaných v katastri nehnuteľností ako parcely registra „C“, parcelné číslo ..........., parcelné číslo ......... a parcelné číslo ............,

b. spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu č. 1 vo výške ...................,

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, ktorý vedie katastrálny odbor Okresného úradu ......., a evidované na liste vlastníctva číslo ..............., pre okres: ..............., obec: ..............., katastrálne územie: ..............., (ďalej aj „byt č. 1“).

2. Vlastníctvo bytu č. 1 Peter Predávajúci nadobudol do svojho výlučného vlastníctva dňa ...... povolením vkladu vlastníckeho práva rozhodnutím Okresného úrad......, katastrálneho odboru č. ............ zo dňa .....na základe zmluvy z .............

3. Výška spoluvlastníckeho podielu Petra Predávajúceho na byte č. 1 je 1/1.

Článok II.

Popis a rozloha bytu

Byt č. 1 pozostáva z troch obytných miestností (1. miestnosť je o výmere ..... m2, 2. miestnosť je o výmere .......... m2, 3. miestnosť je o výmere ........ m2) a príslušenstva.

Príslušenstvom bytu č. 1 je: kuchyňa o výmere ....m2, predsieň o výmere ....m2, kúpeľňa o výmere ....m2, WC o výmere ....m2, šatník o výmere ....m2, komora o výmere ....m2, a balkón o výmere ....m2, ktorá sa do celkovej plochy bytu nezapočítava, ale 25 % z tejto podlahovej plochy balkóna sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu rozhodujúceho pre výpočet príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv (§ 10 ods. 1 ZVBaNP).

Súčasťou bytu č. 1 je jeho vnútorné vybavenie, a to všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, odpady, vrátane uzatváracích ventilov), kuchynská linka, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka, domáci telefón.

Celková podlahová plocha bytu č. 1 vrátane príslušenstva nachádzajúceho sa v byte č. 1 je ............. m2.

Vlastníctvo bytu č. 1 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dvermi do bytu vrátane zárubní, uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu, elektrickými poistkami pre byt.

Článok III.

Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu č. 1

S vlastníctvom bytu č. 1 je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu č. spoločných zariadení domu č. 1.

Spoločnými časťami domu č. 1 sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu č. 1 sú: kočikáreň, sušiareň, práčovňa, manglovňa, STA, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, spoločné suterénne priestory, spoločné prízemné priestory.

Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu č. spoločných zariadeniach domu č. 1 je: ....................

Priečka oddeľujúca byt č. 1 od bytu susediaceho s bytom č. 1 je v podielovom spoluvlastníctve vlastníka bytu č. vlastníka susedného bytu.

Článok IV.

Úprava práv k pozemku

Zmluvné strany berú na vedomie, že k pozemkom zapísaným v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. … k. ú. .... ako parcely registra „C“, parcelné číslo ......., parcelné číslo ............, parcelné číslo .............., na ktorých je dom č. 1 postavený (ďalej aj „zastavané pozemky“ v príslušnom gramatickom tvare), je zriadené právo zodpovedajúce vecnému bremenu, a to v prospech vlastníkov bytov v dome č. 1.

Článok V.

Správa domu

Správu domu č. 1 na základe zmluvy o výkone správy vykonáva ........................., so sídlom ......................, IČO: ............... (ďalej aj „správca domu č. 1“). Vyhlásenie správcu domu č. 1 o tom, že Peter Predávajúci nemá ku dňu ................. žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu č. na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv, je prílohou č. 1 k tejto zmluve.

II. ČASŤ

Článok I.

Východiská zmluvy

Adam Kupujúci je vlastníkom nehnuteľnosti -

  1. bytu č. ..... na ........ p. v bytovom dome v ............. na ulici č. ..................., súpisné číslo ....., (ďalej len „dom č. 2“ v príslušnom gramatickom tvare), nachádzajúcom sa na pozemkoch zapísaných v katastri nehnuteľností ako parcely registra „C“, parcelné číslo .........., parcelné číslo .......... a parcelné číslo ...........,

  2. spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu č. spoločných zariadeniach domu č. 2 vo výške ....................,

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, ktorý vedie katastrálny odbor Okresného úradu ......., a evidované na liste vlastníctva číslo ..............., pre okres: ................, obec: ...................., katastrálne územie: ..................., (ďalej aj „byt č. 2“).

Vlastníctvo bytu č. 2 Adam Kupujúci nadobudol do svojho výlučného vlastníctva dňa ...... povolením vkladu vlastníckeho práva rozhodnutím Okresného úradu....., katastrálneho odboru .......č. ............ zo dňa .....na základe zmluvy z .............

Výška spoluvlastníckeho podielu Adama Kupujúceho na byte č. 2 je 1/1.

Článok II.

Popis a rozloha bytu

Byt č. 2 pozostáva z troch obytných miestností (1. miestnosť je o výmere ........... m2, 2. miestnosť je o výmere .......... m2, 3. miestnosť je o výmere .......... m2) a príslušenstva.

Príslušenstvom bytu č. 2 je: kuchyňa o výmere .... m2, predsieň o výmere .... m2, kúpeľňa o výmere .... m2, WC o výmere .... m2, šatník o výmere .... m2, komora o výmere .... m2 a balkón o výmere .... m2, ktorá sa do celkovej plochy bytu nezapočítava, ale 25 % z tejto podlahovej plochy balkóna sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu rozhodujúceho pre výpočet príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv (§ 10 ods. 1 ZVBaNP).

Súčasťou bytu č. 2 je jeho vnútorné vybavenie, a to všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, odpady, vrátane uzatváracích ventilov), kuchynská linka, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka, domáci telefón.

Celková podlahová plocha bytu č. 2 vrátane príslušenstva - bez plochy balkóna - je .......... m2.

Vlastníctvo bytu č. 2 vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dvermi do bytu vrátane zárubní, prívodmi teplej a studenej vody, od hlavných spoločných uzatváracích ventilov pre byt a elektrickými ističmi pre byt.

Článok III.

Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení domu

S vlastníctvom bytu č. 2 je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu č. spoločných zariadení domu č. 2.

Spoločnými časťami domu č. 2 sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu č. 2 sú: kočikáreň, sušiareň, práčovňa, manglovňa, STA, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, spoločné suterénne priestory, spoločné prízemné priestory.

Veľkosť spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu č. spoločných zariadeniach domu č. 2 je: ....................

Článok IV.

Úprava práv k pozemku

Zmluvné strany berú na vedomie, že k pozemkom zapísaným v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. .... k. ú. .... ako parcely registra „C“, parcelné číslo ........, parcelné číslo .........., parcelné číslo ............, na ktorých je dom č. 2 postavený (ďalej aj „zastavané pozemky“), je zriadené právo zodpovedajúce vecnému bremenu, a to v prospech vlastníkov bytov v dome č. 2.

Článok V.

Správa domu

Správu domu č. 2 na základe zmluvy o výkone správy vykonáva ....................., so sídlom ......................, IČO: .................. (ďalej aj „správca domu č. 2“).

Vyhlásenie správcu domu č. 2 o tom, že Adam Kupujúci nemá ku dňu ............ žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu č. 2 a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv, je prílohou č. 2 k tejto zmluve.

III. ČASŤ

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán, na základe ktorej si obidve zmluvné strany vymieňajú byt č. 1 za byt

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: