dnes je 6.6.2020

Input:

Vzor žiadosti o stavebné povolenie

30.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2.3 Vzor žiadosti o stavebné povolenie

JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Žiadosť o stavebné povolenie

podľa § 58 stavebného zákona

Stavebný úrad

Mesto.................................................

Ulica..................................................

PSČ ....................................................

V........................ dňa.........................

Navrhovateľ: Ján Stavebník

Narodený:………….………

Bydlisko:…………..………..

Vec: Návrh na vydanie stavebného povolenia podľa § 66 stavebného zákona

Druh stavby: prístavba k rodinnému domu.

Účel stavby: garáž.

Miesto stavby: obec.....................

Predpokladaný termín dokončenia stavby: DD.MM.RRRR.

Parcelné čísla stavebného pozemku a druh stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností: parc. č......................., druh ....................., o výmere x m2, LV č......................evidovaný Okresným úradom v.......................... katastrálnym odborom, k. ú. x, obec x, okres x.

Projektant: meno a priezvisko, adresa

Zhotoviteľ stavby: názov spoločnosti

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach: ide o prízemnú stavbu o celkovej zastavanej ploche ....... m2, ..........................

Zoznam účastníkov stavebného konania:

Obec.....................................................................