dnes je 25.6.2021

Input:

Vzor žiadosti o zľavu z nájomného

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.4 Vzor žiadosti o zľavu z nájomného

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Nájomca: ...........................

so sídlom: ...........................

IČO: ...........................

DIČ:..............

IČ DPH:...........

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ....................., odd.: ...., vložka č.: ...............

Prenajímateľ

...........................

...........................

V ..........................., dňa ...........

VEC: Žiadosť o zľavu z nájomného

Vážený prenajímateľ,

na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktorá bola uzavretá dňa: .......... medzi mojou spoločnosťou ........................... ako nájomcom a Vašou spoločnosťou ako prenajímateľom užívam nebytový priestor č. ................ nachádzajúci sa na prízemí budovy na ul. ..............................

Dňa ......... v predmetnom nebytovom priestore vznikla havarijná situácia, nakoľko nebytové priestory boli vytopené. Bezodkladne ako som tento stav zistil, kontaktoval som správcu budovy a zároveň Vás ako prenajímateľa za účelom odstránenia tejto havarijnej situácie. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov (odstávka vody a dodávok tepla) bolo zistené, že havarijný stav bol spôsobený netesnosťou troch radiátorov, pričom jeden z radiátorov bol prasknutý. Ihneď na mieste ste sa ako prenajímateľ a to aj s prihliadnutím na fakt, že som Vás viackrát upozorňoval na závadný technický stav radiátorov, zaviazali v lehote maximálne dvoch dní odstrániť následky havarijnej situácie a odovzdať mi priestory k riadnemu užívaniu. Táto lehota však z Vašej strany dodržaná nebola, nakoľko ste mi odovzdali nebytové priestory do opätovného užívania až dňa: .................. Z uvedeného je zrejmé, že počas